Baabelin kirjasto

Jor­ge Bor­ge­sin ide­aan perus­tuva Libra­ry of Babel on aivan mah­tava. Siel­tä löy­tyy kaik­ki inhi­mil­li­nen tie­tä­mys.

Pelkkää ilmaa

Olen mones­ti tun­te­nut syyl­li­syyttä sii­tä, etten ole kyen­nyt ole­maan hen­ki­senä tuke­na kun­nolla enää kel­le­kään.

Pelastus

Nuo­ruu­te­ni zen­mäi­nen filo­so­fia voi­si pelas­taa minut, mut­ta sen valit­se­mi­sen seu­rauk­set tun­tu­vat lii­an jul­mil­ta.

Inhimillisestä pois

Vii­me aikoi­na olen kat­sel­lut eten­kin Zon­tar The Thing From Venus­ta, yks kaik­kein par­haita elo­ku­via. Lisäk­si olen pereh­ty­nyt Heaven’s Gateen.