Alaspäin

Koles­te­ro­li­kont­rol­li­tu­lok­set: fP-Kol 4,3 mmol/l, fP-Kol-LDL 2,8 mmol/l, fP-Kol-HDL 1,35 mmol/l.

Saa hakea

Anne­taan pois: 21-tuu­mai­nen put­ki­te­le­vi­sio (toi­miva) sekä kun­to­pyörä, jon­ka pol­ki­mien kiin­nik­keet ruos­tu­neet (korjattava/vaihdettava).

Koib

Kävin­pä lää­kä­rissä näyt­tä­mässä koi­peani. Lie­vä lihas­re­peämä oli toh­to­rin arvaus, saat­taa kes­tää kuu­kausia ennen kuin on paran­tu­nut.

Ei saa jäädä

Näin unta, että olin Lau­ra­lau­ran synt­tä­reillä. Ajat­te­lin, että hän tai­taa olla yksi­näi­nen, kun on minut­kin täyt­teeksi kut­sunut.

Turvan kypsytys

Kävin otat­ta­massa pas­si­ku­van kun huo­ma­sin, että hen­ki­lö­kort­tini van­he­nee. Ei naa­mani ole kyl­lä vii­den vuo­den takai­sesta muut­tu­nut.

Fly away babies, good luck!

Aphex Twi­n jul­kaisi Soundclou­dissa var­haista tuo­tan­to­aan. Myös Björk jul­kaisi juu­ri uutu­kai­sen. Olem­me sel­väs­ti pudon­neet aika­sil­muk­kaan.