Luiska ja ʃ-tie

Unis­sani on kak­si tois­tu­vaa tila-aihet­ta. Ensim­mäi­nen on jyrk­kä viis­to pin­ta, kal­te­vuus yli 45 astet­ta, toi­nen J-kir­jain­ta muis­tut­tava tie.

Yötön yö

Pir­kan ­mu­nissa on aina vähin­tään yksi hajon­nut, näen sii­tä jo pai­na­jai­sia. Muu­ten­kin pär­jäi­sin parem­min, jos öisin ei tar­vit­sisi nuk­kua.

Areenaputki

Olen tilan­nut Aree­nan syöt­teen Yahoon Pipe­siin ja kerän­nyt sin­ne suo­da­tin­sa­noja epä­kiin­nos­ta­van aineis­ton kar­si­mi­seksi.

Dinodrama

Minua häi­rit­see suun­nat­to­masti näis­sä BBC:n CGI-eläin­mu­ka­­men­­teis­sa moni­kin asia.

Lempiesineitä, sija 1

Mee­miä puk­kaa Mar­ju­tilta: lue­tel­laan lem­pie­si­neitä. Ei minul­la ole vii­teen saak­ka las­ket­ta­viksi, mut­ta yhden sen­tään kek­sin.