Peräreikiä

Mikä sii­nä oikein on, että kaik­ki housut teh­dään niin että ne kulu­vat puo­lessa vuo­dessa per­seestä puh­ki?

Sukupolvi 1/2

Suku­polvi kuvaa 1985 kou­lunsa aloit­ta­neen luo­kan elä­mää 20 vuo­den ajan. Jot­kin teki­jöi­den rajaus­va­lin­nat ovat outo­ja, mut­ta suo­sit­te­len.

Tekniikan museo

Vii­me vii­kon­lop­puna tuli kat­sas­tet­tua Tek­nii­kan museo. Siel­lä oli pal­jon vial­lis­ta tek­niik­kaa. Suo­sit­te­len sil­ti.

Ryhdiste

Olen ollut taas pari viik­koa kah­vit­ta, ja nukah­ta­mi­nen on iltai­sin vähän hel­pom­paa. Tein tosin mui­ta­kin muu­tok­sia. Jat­kan edel­leen ryh­din oikai­sua.

Nars

Nar­sis­tin haas­tat­telussa on has­su epä­rytmi, kun tun­nis­tan suun­nil­leen joka kol­man­nen asian itses­täni ja taas kah­ta muu­ta en ollen­kaan.