O.O.B.E.

Poh­joi­seen men­tiin Onni­bus­silla, 12 tun­tia istu­mista suun­taansa. Asen­sin, päi­vi­tin ja kor­ja­sin lait­tei­ta joka päi­vä. Olka­pää para­ni nopias­ti.

Uliuli

”Riko­taan raa­joja” alkaa muo­dos­tua jou­lu­na­lus­pe­rin­teeksi. Vii­me vuon­na­ hajo­tin poh­keeni, ja eilen meni ilmei­sesti olka­pää pas­kaksi.

Toleranssi

Teo­riani mukaan tule­vai­suu­den työ­pai­koilla suh­tau­du­taan kah­vin­juon­tiin niin kuin nykyi­sin suh­tau­du­taan alko­ho­lin käyt­töön.

Outo Laaksonen

Opis­ke­len homou­den alkei­ta luke­malla Tomp­paa. Jän­nä miten noin epä­suh­tai­sia hah­moja ei pide­tä lii­an outoi­na kun ne ovat piir­ret­tyjä.