The Boys of Summer

En viik­ko­kausiin tun­nis­ta­nut The Boys of Sum­me­ria. Muis­te­len sen olleen jon­kin urhei­lu­ma­ka­sii­nioh­jel­man tun­na­rina ennen mui­noin.

Tavaramerkkikimaira

S-ryh­mä halu­aa Rainbow’n ole­van S-ryh­män Pirk­ka ja X-tran ole­van Euros­hop­per, mut­ta Rain­bow on S-ryh­män Euros­hop­per ja X-tra jotain vie­lä pahem­paa.

Pahin meistä

Inter­ne­tissä on psy­ko­pa­tia­kil­pailu. Se, joka pys­tyy suh­tau­tu­maan äärim­mäi­sim­pään aineis­toon kyl­läs­ty­nei­syy­dellä, on voit­taja.

Soitin

Mon­ty Pyt­ho­nin Decom­po­sing Com­po­sers. Tur­ricanin musiik­ki. Plii­su­kom­pis­ta koos­tu­vien kone­bii­sien pas­ka­gen­re. Soit­to tk:n ajan­va­rauk­seen.

Yea who wife

Olen viik­ko­kau­det kuun­nel­lut pääs­säni Air For Lifen vokaa­lia kyke­ne­mättä tun­nis­ta­maan mis­tä se on peräi­sin.

Alentuvallentuva

Muut töis­sä ovat enim­mäk­seen minua sel­väs­ti nuo­rem­pia, ja sen­kin takia tun­nen has­sua aww-sym­pa­ti­aa. Vähän kuin sisa­ruk­sien herät­tä­mää suo­je­lun­ha­lua.

Higher, higher

Björk näkyi sun­nun­taina. En ole elä­vän musii­kin ystä­vä, mut­ta sain lipun lah­jaksi, enkä vas­tusta musiik­ki-ido­lei­den näke­mis­tä ilman lävit­se.