Lähellä ja kaukaa

Näin unta, että exme asui Poh­jois-Savon peru­koilla. En ole vähään aikaan näh­nyt suih­ku­ti­loja, mut­ta kyl­lä­kin taas Kur­­ki­­hyp­­py­­län­­tie-unia.

Raami

Kym­me­nen hen­gi­tystä jakaa har­joi­tuk­sen raa­mei­hin, aikaik­ku­noi­hin jois­ta kun­kin sisäl­lä yksi suo­ri­tus tapah­tuu.

Varavene+ttä

Rikas mies jos oisin, minul­la oli­si varaa ensin­nä­kin lap­siin. Sit­ten voi­sin tila­ta kaik­ki Mar­ve­lin sar­ja­ku­va­leh­det suo­raan Ame­ri­kasta.

Ay, nut

Airoo­pi­nen on ainut iloa tuot­tava asia. Sen jäl­keen on perä­ti ruo­ka­ha­lua­kin jon­kin ver­ran. Venyt­tely on tyl­sää. Join eilen koo­kos­vettä.

Platonista

Näin unta että Timo rat­kai­si Pla­to­nin avul­la kuin­ka mah­tui­sin kave­rin kans­sa yhden hen­gen vuo­teeseen. Autoin myös Veloe­naa ehti­mään teat­te­riin.

Läpikulkumatkalla

Näin unta, että olin len­to­ken­tällä läh­dössä len­nolle. Olin ohit­ta­nut läh­tö­sel­vi­tyk­sen ja tur­va­tar­kas­tuk­sen koko­naan.

Aina sama

Olen ajat sit­ten tul­lut sii­hen tulok­seen, että paras­ta on olla vain yhtä ja samaa hyväk­si havait­tua. Tämä on menes­ty­vien ihmis­ten stra­te­gia.