TiTa 10

Pää­ni oli se kuu­lui­sa Hami­nan kau­pun­ki, joten kes­kit­ty­mi­ses­tä ei tul­lut mitään.

TiTa 9

Tein taa­juus­kor­jaus­ta: madal­sin ään­tä 33 % ja suo­da­tin vie­lä sen jäl­keen ylä­taa­juu­det koko­naan pois. Se on pal­jon miel­lyt­tä­väm­män kuu­loi­nen nyt.

TiTa 8

Kyl­lä minä eili­sil­ta­na­kin sen har­joit­teen läpi kuun­te­lin, mut­ta en muis­ta sii­tä yhtään mitään. Nukah­din­ko muka alku­met­reil­lä?

TiTa 7

Nen­kar­vo­jen nyp­pi­mi­sen takia kes­ki­tyin ohjei­siin kun­nol­la vas­ta lähem­pä­nä puol­ta­vä­liä, ja niin­pä vii­mein­kin sain kuun­nel­tua kaik­ki lop­puun saak­ka!

Vailla mitään

Tähän kui­va iro­ni­nen totea­mus, joka rin­nas­taa bap­tis­tin uskon hänen kom­ment­tiin­sa van­hal­le kir­joi­tus­me­dial­le kir­joi­tet­tu­jen jut­tu­jen todis­tusar­vos­ta.

TiTa 6

Puo­len­vä­lin jäl­keen unoh­din koko­naan kuun­te­le­va­ni jotain. Tämä tun­tuu kehit­ty­vän päin­vas­tai­seen suun­taan kuin pitäi­si.

TiTa 5

Haus­kaa, kun aina sii­nä puo­len­vä­lin kiep­peil­lä alan kuul­la äänit­teel­tä ohjei­ta, joi­ta en muis­ta aiem­min kuul­lee­ni.

The futility

Työn oli tar­koi­tus tuo­da sisäl­töä elä­mä­ni mus­taan auk­koon. On vähem­män aikaa sen näke­mi­seen, mut­tei edes tämä täy­tä tyh­jyyt­tä.

TiTa 4

Jak­soin taas kes­kit­tyä suun­nil­leen puo­leen­vä­liin, lop­pu­puo­li jäi usvan peit­toon. Ääni­te ei anna mitään mah­dol­li­suuk­sia toteut­taa ohjei­taan kun­nol­la.