Foarte

Kävin poh­jo­ses­sa. Siel­lä tie­toi­suus ham­mas­vä­leistä kato­aa. Läh­tö­sel­vi­tyk­sessä ei tar­vin­nut enää edes hen­ki­lö­to­dis­tuk­sia näyt­tää.

Piirrä Pohjois-Suomi!

Your Lapland on pyy­tä­nyt ihmi­siä piir­tä­mään Poh­jois-Suo­men ja mer­kit­se­mään kol­me kau­pun­kia. Tulok­set ovat has­su­ja, mut­tei­vät minus­ta lain­kaan huo­no­ja.

Teini-ekskursio

Alkaa­ko lät­tä­de­sign teh­dä tulo­aan autoi­hin­kin? Ahve­nan­maalle teh­ty luok­ka­retki oli jos­sain mie­lessä elä­mäni onnel­li­sim­pia aiko­ja.

Viisi desiä päivässä

Löy­sin kas­vis­sul­ju­ko­kei­luis­tani puut­tu­neet aines­osat: puna­juuri ja leh­ti­sel­leri. Täs­sä paras tähän men­nessä kehit­tä­mäni resep­ti.