5-HTTLPR

Rii­tais­ten kotien lap­set, joil­la on kak­si lyhyt­tä muun­nosta, sai­vat huo­nom­mat pis­teet ja sai­ras­tui­vat toden­nä­köi­sem­min masen­nuk­seen.

Raha

Lin­dorff lähes­tyi pit­kästä aikaa. Han­kin Bitcoin-lomp­­san. Raha-asiat ovat minul­le mys­tee­ri. Saa­tan kor­vata Flatt­rin Bitcoin-osoit­teel­la.

Elokuvan ekolokero

Uusin vaa­ti­muk­seni ensim­mäi­sen per­soo­nan elo­ku­vista. Dead Space -tyy­li­nen nis­kan takaa kuvat­tu­kin kävi­si ja pano­roin­tia­kin saa olla.

Keiju

Masen­nuk­seni on kyt­kök­sissä iltaan ja yöhön. Pahin­ta on yksi­näi­syys ja avut­to­muus: ei ole ketään eikä mitään kei­noa ottaa tätä pois.

Vankilan Vartiotorni

Yorks­hi­ren viil­tä­jäk­si­kin titu­lee­rattu sar­ja­mur­haaja Peter Sutclif­fe antaa ymmär­tää ole­vansa tätä nykyä Jeho­van todis­taja.

Kanavat

Eikö luet­te­loa sokean radion­kuun­te­li­jan vas­taa­not­ta­mien vies­tien sisäl­tö­jen lajeis­ta muka ole teh­ty mis­sään var­tee­no­tet­ta­vas­sa filo­so­fias­sa?

Free coffin

Rain­bow-kah­vi on hy­vää. Himot­tais vähin­tään len­kille, mut­ta jalat on vii­kon­lo­pun kyy­kyis­tä toh­jona. Olen kat­sel­lut Cree­pyflick­siä ja AVGN:ää.

1-10

Tehos­tan välil­lä las­ke­mi­seen kes­kit­ty­mistä visua­li­soi­malla kun­kin nume­ron. Nume­roi­den välil­lä on vai­keus­e­roja.