Maskuniili

Näin unta, että olin armei­jassa apu­lais­kou­lut­ta­jana. Toi­sessa unes­sa sain kas­sa­tyt­tö Clint Eastwoo­dil­ta sata­sen ostok­set ilmai­sek­si.

Kaksi vasenta jalkaa

Man­gon pitäi­si muis­tut­taa kuo­rit­tua per­sik­kaa ollak­seen mie­li­ku­vieni man­gon näköi­nen. Haluai­sin kol­me saman puo­len rei­si­koi­pea.

Lily

Nor­sut ja var­sin­kin nor­sun­poi­ka­set ovat niin kovin ihmis­mäi­siä. Mut­ta onko sana oikea, kun tuo käyt­täy­ty­mi­nen ei ole ihmi­syy­teen sidot­tu?

Can’t get it up

+100 gram­maa vuo­den­vaih­teesta. Täy­tyy vain syö­dä entis­tä­kin enem­män. Ja samaan aikaan pitäi­si kui­ten­kin liik­kua­kin entis­tä enem­män.

Punainen ja keltainen

Ois­ko mah­dol­lista usut­taa Kii­na Poh­jois-Korean kimp­puun? Tus­kin se aina­kaan Poh­jois-Korean kan­salle voi­si olla nykyis­tä kur­jem­paa.