American records

Johnny Cas­hin naama levynkannessa herätti voi­mak­kaan asso­si­aa­tion aiem­min näke­mäs­täni pidä­tys­pot­re­tista. Mies oli FBI:n etsi­tyim­piä.

Sumeista

Lehti irvai­lee vihais­ten rasis­tien uhri­men­ta­li­tee­tille. Kirjaan ylös havaintoni tässä vai­kut­ta­vista voi­mista.

Only if I had one more,

Ei ollut vihan­nes­me­hua Ison Ome­nan­kaan mar­ke­teissa. Hain pyö­räni taas huol­losta. Kal­liiksi tuli, mutta nyt on pis­to­suo­jattu taka­ren­gas.

Thatcher-hautajaiset

Kat­se­lin Thatc­he­rin hau­ta­jais­ia ja ajat­te­lin, kuinka kum­mal­lista mah­ti­pon­tis­ten meno­jen jär­jes­tä­mi­nen on, kenen tahansa kuo­ltua.

Vihannesmehua

Vihan­nes­me­hua ei enää myydä täkä­läi­sessä City­mar­ke­tissa tai Pris­mas­sa. Huo­menna hää­ty­y käydä jos­sain lähi­seu­dun kaup­pa­kes­kuk­sessa.