Nousin yhdek­säl­tä. #

Pla­ra­sin syöt­teen­lu­ki­jaa tyh­jäk­si. Kuun­te­lin Muis­to­jen bule­var­din jak­son Somew­he­re#

Ihmet­te­lin Tie­dä ja voi­ta -ohjel­man kon­sep­tia. Ysä­rieu­ro­danceak­tin ker­to­säe­lau­la­jal­ta näyt­tä­vä nai­nen ihmet­te­lee mur­teel­la kuin­ka häm­men­tä­vän vai­kei­ta nämä pii­lo­ku­vat tän­nään oikeen on, ettei kuk­kaan oo otta­nu mit­tään sele­vää näis­tä. (<3) #

Juju ei kui­ten­kaan ole pii­lo­ku­vas­sa (jon­ka rat­kai­su on ilmei­nen), vaan sii­nä, että puhe­lu kil­pai­lu­lin­jal­le mak­saa 1,92 euroa / puhe­lu (+ pvm), ja sii­nä, että #

”Kil­pai­lu on kak­si­vai­hei­nen. Ensim­mäi­nen vai­he muo­dos­tuu kil­pai­lu­lin­jan kysy­myk­sis­tä. Toi­nen vai­he muo­dos­tuu tele­vi­sio­ruu­dus­sa esi­te­tys­tä ruu­tu­teh­tä­väs­tä. Pääs­täk­seen toi­seen vai­hee­seen pelaa­jan on olta­va ensim­mäi­sen vai­heen paras pelaa­ja. […] #

Kil­pai­lu­lin­jal­la pelaa­jaa pyy­de­tään anta­maan vas­tauk­sen­sa kil­pai­lu­lin­jal­la esi­tet­tyyn moni­va­lin­ta- / väit­tä­mä­ky­sy­myk­seen. […] #

Mikä­li pelaa­ja vas­taa vää­rin, hän saa sii­tä tie­don ja puhe­lu kat­ke­aa. Vää­rän vas­tauk­sen jäl­keen pelaa­ja saa välit­tö­mäs­ti osal­lis­tua uudel­leen uudel­la soi­tol­la kil­pai­lu­lin­jal­le. Pelaa­jan teke­mien puhe­lu­jen mää­rää ei ole rajoi­tet­tu. […] #

Kil­pai­lu­lin­jan mak­si­mi­vas­tausai­ka ääni­mer­kin jäl­keen on kah­dek­san sekun­tia. Jos täs­sä ajas­sa vas­taus ei rekis­te­röi­dy, pelaa­jal­le ilmoi­te­taan vas­tausa­jan ylit­ty­mi­ses­tä ja puhe­lu kat­kais­taan. #

Kil­pai­lu­lin­jal­la kysy­myk­siin ääni­mer­kin jäl­keen oikein vas­tan­nut ja samal­la nopeim­man vas­tausa­jan teh­nyt pelaa­ja on kysei­sen peli­kier­rok­sen paras pelaa­ja eli var­si­nai­nen kil­pai­li­ja.” #

Tie­dä ja voi­ta: Viral­li­set sään­nöt #

Täs­tä esi­kil­pai­lus­ta kyl­lä tie­do­te­taan myös tv:ssä pyö­ri­väs­sä teks­tis­sä, että sinän­sä vai­kut­tai­si ole­van ihan asian­mu­kais­ta. Paket­ti ei siis vain ole sitä mitä sen pääl­tä­päin pikai­sel­la vil­kai­sul­la hel­pos­ti saat­taa luul­la ole­van. #

Kat­se­lin Llo­yd Evan­sin The 2017 Annual Mee­ting - Epi­so­de 4 - Watch­tower: In Focus -videon. Tap­pe­lin Fee­di­ro­nin (ja Muro­pa­ke­tin syöt­teen) kans­sa. #

Yri­tin vas­ta­ta vii­teen gal­lu­piin, kol­mes­sa niis­tä en kuu­lu­nut koh­de­ryh­mään. (Tus­kin niis­sä kah­des­sa jäl­jel­le jää­nees­sä­kään, sitä ei vain niis­sä sel­vi­tet­ty.) #

Illal­la isä vei minut Kemi­jär­ven ase­mal­le, jos­ta mat­kus­tin junal­la Ouluun. Men­nes­sä­ni pela­sin vapaa­kent­tää ja kuun­te­lin ensin Cold Case File­sin jak­son 12 (Sec­ret In The Well) ja sit­ten Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­sot 70 ja 71. Oulus­sa pyö­räi­lin ase­mal­ta kotiin Jan­nen pyö­räl­lä. #

P.S.: Jul­kai­sin tämän tosia­sias­sa seu­raa­van vuo­ro­kau­den (14.10.) puo­lel­la klo 00.34, mut­ta sää­dän jul­kai­su­päi­vän kei­no­te­koi­ses­ti otsi­kon mukai­sek­si jot­ten hämäi­si itseä­ni myö­hem­min tätä etsies­sä­ni (niin kuin äsken jo ker­ran kävi). #

Muokkaukset

  1. P.S. ja julkaisupvm:n mulk­kaus #