Nousin kym­me­nel­tä. #

Aamu­puu­ron jäl­keen pela­sin vapaa­kent­tää ja seu­ra­sin toi­sel­la sil­mäl­lä TV7:ltä David Paw­so­nin Uusi tes­ta­ment­ti avau­tuu -jak­soa Juu­dan kir­je. Miel­län Paw­so­nin usko­vais­ten David Attenborough’ksi, vaik­ka mies­ten yhtä­läi­syy­det rajoit­tu­vat pal­jol­ti ikä­pol­veen ja brit­ti­läi­syy­teen. Nuo­rem­piin tv-kol­le­goi­hin­sa ver­rat­tu­na molem­mat ovat pal­jon uskot­ta­vam­pia. Paw­son­kin tun­tuu ole­van asias­taan pal­jon parem­min peril­lä var­sin­kin ame­rik­ka­lai­siin tv-saar­naa­jiin ver­rat­tu­na, mitä nyt sil­loin täl­löin heit­te­lee täy­sin perät­tö­miä anek­doot­te­ja hän­kin. #

Seu­ra­sin Soy­uzin onnis­tu­nut­ta läh­töä ava­ruus­a­se­mal­le. Atlas V:kin oli­si ollut läh­dös­sä vain vähän aikai­sem­min, mut­ta muis­tin sen läh­tö­ajan vää­rin ja se meni ohi. Mut­ta sen läh­tö oli­kin näkö­jään sään takia perut­tu#

Kävin Pris­mas­ta repul­li­sen kas­vik­sia ja kyl­mä­lau­kul­li­sen mai­to­tuot­tei­ta ja kanaa. Nykyi­sil­lä ket­juil­la yhteen­sä 778 km. #

Koto­na panin ensi vii­kon rii­si­puu­rot tulil­le ja nii­tä kei­tel­les­sä­ni silp­pusin salaa­tin. Kaik­ki oli sopi­vas­ti val­mis­ta kah­del­ta, jol­loin aioin käy­dä salil­la set­vi­mäs­sä kort­tia­si­aa (säh­kö­pos­tii­ni ei kos­kaan vas­tat­tu). Vas­taan­o­ton piti aue­ta kah­del­ta, mut­ta ennen läh­töä tar­kis­tin vie­lä nii­den Face­book-sivul­ta, ja tie­ten­kin se oli taas tänään (poik­keuk­sel­li­ses­ti) kiin­ni. Auki seu­raa­van ker­ran vas­ta maa­nan­tai­na. #

Alle­kir­joi­tin kan­sa­lais­aloit­teen lob­bauk­sen läpi­nä­ky­vyy­des­tä. Join seit­se­män kupil­lis­ta kah­via, koo­da­sin ja kuun­te­lin uusin­ta Resi­dent Advi­so­ria (593: Pha­se Fata­le; sopi­van tum­maa), uusin­ta Ibiza Voice Podcas­tia (535: Paul Ritch pre­sents Kacz­ma­rek Podcast; naiss), Ajas­sa soi -jak­son Rostrum revi­si­ted ja Kon­sert­te­ja -jak­soa L’arte del vio­li­no#

Leik­ka­sin tuk­ka­ni ja par­ta­ni. #

Ilta­sa­laa­tin kans­sa kat­se­lin Hulk-ani­maa­tio­sar­jan ykkös­kau­den ensim­mäi­sen jak­son (Return Of The Beast, osa 1). Aika huo­no oli, mut­ta var­maan­kin oli­sin koh­dey­lei­söi­käi­se­nä minä­kin tuo­ta mah­tis­ka­na pitä­nyt. #

Responses

Comments are closed.