Herä­sin kym­men­tä vail­la seit­se­män. Väsyt­ti. #

En jää­nyt odot­te­le­maan Michibiki-3:n lau­kai­sua, vaan läh­din salil­le pol­ke­maan inter­val­lit. Hyvin oli rei­det palau­tu­neet! Vii­me­ker­tai­seen ver­rat­tu­na pot­kua oli suo­ras­taan erin­omai­ses­ti, vaik­ka täl­lä vii­kol­la taka­na oli jo pari­kin pyö­rä­lenk­kiä. Kes­ki­sy­ke tasan sama 136 bpm kuin tois­sa­vii­kol­la. Pol­kies­sa­ni kuun­te­lin Orio­nin Wee­kend Fes­ti­val Silend Disco -lähe­tyk­sen ensim­mäi­set puo­li­tois­ta tun­tia. #

Koto­na nak­ka­sin hiki­rää­syt pyyk­ki­ko­nee­seen pyö­ri­mään. Suih­kun ja syön­nin jäl­keen läh­din pyö­räi­le­mään. Sii­hen­kin pii­sa­si vie­lä jalois­sa voi­maa ihan hyvin, parem­mal­ta tun­tui kuin tois­sa­päi­väi­nen. Vas­ta ihan lop­pu­ki­lo­met­reil­lä alkoi tun­tua ras­kaal­ta. Lii­ken­ne­va­lot­kin oli­vat suo­pei­na, useim­mat vaih­tui­vat vih­reik­si juu­ri ris­teyk­seen tul­les­sa­ni. #

Nykyi­sil­lä ket­juil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 171 km. Ensim­mäi­nen sivu­ää­ni on ilmes­ty­nyt, mut­ta se kuu­luu vain het­kit­täin. Ehkä siel­lä uudet ja van­hat osat vie­lä hake­vat kes­ki­näis­tä arvo­jär­jes­tys­tään. #

Sää­en­nus­te lupa­si kun­non sadet­ta illak­si, sik­si kävin pyö­räi­le­mäs­sä ensin. Nyt näyt­tää taas sil­tä että peru­vat sitä sadet­ta vähän ker­ral­laan, mut­ta peri­aat­tees­sa ker­kiäi­sin käy­dä käve­lyl­lä vie­lä ennen ennus­teen tämän­het­kis­tä satee­nal­ka­mi­sa­jan­koh­taa (18.00). #

Tyh­jen­sin pyyk­ki­ko­neen ja kat­se­lin Michibiki-3:n läh­dön jäl­ki­lä­he­tyk­se­nä (täl­lä ker­taa oikeas­ti). Join kuusi kupil­lis­ta kah­via ja kuun­te­lin Aree­nal­ta Fau­nin ilta­päi­vän jak­son Vol­ga­lau­lu#

Kävin käve­lyl­lä. Kuun­te­lin Undisclo­se­din Sta­te v. Gary Mitc­hum Ree­ves -tari­nan jak­sot 2 ja 3 (Bad Moon on the Rise ja In Memo­ry and Sha­dow). Juo­ni sake­nee! #

Mut­ta näis­sä tämän tari­nan jak­sois­sa musiik­ki on mik­sat­tu kum­mas­ti niin, että se jat­kuu taus­tal­la tauot­ta, vaik­ka ker­ron­nas­ta siir­ry­tään mai­nok­seen. En ole aivan var­ma onko tämä uusi jut­tu, vai kiin­ni­tän­kö sii­hen nyt vain huo­mio­ta, kos­ka olen täs­sä välil­lä mui­ta sar­jo­ja kuun­nel­les­sa­ni tot­tu­nut sii­hen, että mai­nos­kat­ko­jen koh­dal­la musiik­ki kat­ke­aa tai vaih­tuu mai­nos­musiik­kiin. Veik­kai­sin kui­ten­kin uut­ta mik­saus­tyy­liä, sil­lä aiem­min Ani­malwea­po­nin pirun hyvä musiik­ki on tuke­nut Undisclo­se­din ker­ron­taa vai­kut­ta­val­la taval­la. Seria­lin musiik­kia on kehut­tu pal­jon, mut­ta minus­ta se on aina jää­nyt kau­as taak­se ver­tai­lus­sa Undisclo­se­din kans­sa. #

Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 287 km. Sade alkoi ennus­teen mukai­ses­ti sen jäl­keen, kun olin ehti­nyt kotiin. #

Tein vii­kon­lop­pusa­laa­tin ja sen jäl­keen pais­toin lät­ty­jä. Syö­des­sä­ni kat­se­lin Skep­toi­din Principles of Curio­si­tyä. Se oli lie­vä pet­ty­mys, sel­väs­ti­kin suun­nat­tu ame­rik­ka­lais­ta tv:tä kat­so­vil­le (ja muil­le kädes­tä talut­ta­mis­ta tar­vit­se­vil­le). Sinän­sä ihan arvo­kas­ta työ­tä, mut­ta tar­jo­si minul­le aika vähän. #

P.S.: Mitä Tii­na sanoi. Sen ymmär­rän ihan hyvin, että jokin hir­musuo­sit­tu on jotain mis­tä ite en tyk­kää, mut­ta sitä en, että jokin täy­del­li­sen kes­kin­ker­tai­nen on hir­musuo­sit­tu. Sii­nä on jotain luon­non­vas­tais­ta. Sik­si tämä hais­kah­taa bot­ti­ver­kon tai Anó­ni­mon teko­sil­ta. #

Responses

Comments are closed.