Herä­sin seit­se­mäl­tä. Väsyt­ti vähä­sen. #

Orbi­tal ATK:n Mino­taur IV:n lau­kai­sua oli lykät­ty sopi­vas­ti ensin kuu­des­ta var­tin yli seit­se­mään, mut­ta sit­ten sitä lykät­tiin uudes­taan ysiin asti, joten läh­din salil­le. #

Pol­jin inter­val­le­ja, ja oikein hyvin irto­si jalois­ta taas! Parin päi­vän lepo oli sel­väs­ti tep­si­nyt. Kes­ki­sy­ke oli taas 5 bpm enem­män kuin vii­mek­si, mut­ta nyt siis vei­va­sin­kin enem­män kuin vii­mek­si. Mut­ta näräs­tys­kin iski taas, mitä­hän per­ke­let­tä nyt. #

Pol­kies­sa­ni kuun­te­lin hyvää van­haa Resi­dent Advi­so­ria (302: Deve­lo­per) ja Elect­ro­nic Groo­vea (512: Com­pup­ho­nic). #

Koto­na panin hiki­vaat­teet pyyk­ki­ko­nee­seen pyö­ri­mään, ja syön­nin jäl­keen läh­din käve­lyl­le. Olin otta­nut näräs­tys­lää­ket­tä, mut­ta näräs­tys sen­kun jat­kui vaan, taas sen ensim­mäi­sen tun­nin ennen kuin hel­lit­ti. #

Jan­ne oli pyy­tä­nyt käy­mään Pik­ku-Lii­nus­sa pal­lo­lamp­pua mit­tai­le­mas­sa, joten kouk­ka­sin taval­li­sel­ta käve­ly­rei­til­tä­ni kau­pun­gin puo­lel­le, ja tulin kävel­leek­si kaik­ki­aan noin 17 km. Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 359. #

Kävel­les­sä­ni kuun­te­lin pit­käs­tä aikaa Con­vic­te­dia, jak­sot 7-8 (plus seis­kaa edel­tä­neen ker­taus­jak­son). Seit­se­mäs jak­so, Rea­so­nable Doubt, poh­jus­ti vii­mein sitä mik­si Broo­ke on halun­nut tämän tari­nan ker­toa. Ei se lii­an myö­hään tul­lut, mut­ta oli­si mie­les­tä­ni saa­nut tul­la aiem­min. Voi olla että osa minua kär­simät­tömäm­mis­tä kuu­li­jois­ta, jot­ka tämän jak­son pal­jas­tus­ten myö­tä oli­si­vat pysy­tel­leet muka­na, ovat jo luo­vut­ta­neet. #

Koto­na ripus­tin pyy­kit konees­ta ja panin nii­den tilal­le pyyh­keet pyö­ri­mään yhdeksäs­säkym­pis­sä. #

Tie­to­ko­nee­ni (käyt­tö­jär­jes­tel­mä­ni) kaa­tui pit­käs­tä aikaa oikein näyt­tä­väs­ti ja kuu­lu­vas­ti kun olin aloit­ta­mas­sa tämän kir­joit­ta­mi­sen. #

Join seit­se­män kupil­lis­ta kah­via ja kuun­te­lin in Aree­nal­ta Kon­sert­te­ja-jak­son BRQ Van­taa: Eli­sa­beth Jacquet de la Guer­ren muo­to­ku­va ja Muis­to­jen bule­var­din jak­son Tu vol­ve­ras#

Ripus­tin pyyh­keet pyyk­ki­ko­nees­ta kui­vu­maan ja läh­din pyö­räi­le­mään. Hyvin pii­sa­si vie­lä sii­hen­kin puh­tia, vain vii­mei­set vii­si kilo­met­riä tun­tui­vat ras­kail­ta. Vii­ma tun­tuu vii­mein vie­neen ne hii­va­tin itik­ka­pil­vet­kin, joi­ta vie­lä kes­ki­viik­ko­na­kin piti väis­tel­lä joka puun suo­jas­sa. Tul­les­sa­ni hain Pris­mas­ta Dr. Lec­te­rin ton­no­ka­la­pizzan, pinaat­tia ja indian tonicin#

Nykyi­sil­lä ket­juil­la yhteen­sä 296 km. #

Koin suih­kus­sa has­sun pil­lusi­naa­tion, kun joten­kin vahin­gos­sa tulin pääs­tä pesuai­net­ta huuh­toes­sa­ni ja kädel­lä pois pyyh­kies­sä­ni suh­tau­tu­neek­si sii­hen niin kuin oli­sin yrit­tä­nyt pimeäs­sä tun­nus­tel­len pään koon perus­teel­la sel­vit­tää min­kä kokoi­ses­ta ihmi­ses­tä on kyse, ja pää­ni tun­tui aivan val­ta­van isol­ta, kos­ka käte­ni pin­ta-ala tun­tui suh­tees­sa sii­hen hyvin pie­nel­tä. Pään koko pin­ta-alan peit­tä­mi­seen­hän tar­vit­si­si val­ta­vas­ti käsiä! Eivät­kä käte­ni ole edes miten­kään eri­tyi­sen pie­net. Itse asias­sa koen usein käte­ni­kin suh­teet­to­man suu­rik­si, ja tulen mones­ti kol­hi­neek­si sor­mil­la asioi­ta nurin. Vitut­taa niin kuin krei­vi Orlo­kia#

Kreivi Orlok
Niin kuin hän­tä.

Mie­tin että mihin­kä­hän ves­sas­sa vähän aikaa majail­lut luk­ki on mah­ta­nut men­nä sil­lä välin kun olin ulko­na. Kun­han ei ryö­mi­si yöl­lä suu­hu­ni, niin kuin kaik­ki hämä­häk­kie­läi­met aina öisin tiet­tä­väs­ti ruu­kaa­vat teh­dä. Ei sii­nä muu­ten mitään, mut­ta lukit syö­vät kak­kaa, enkä halua kak­kaa suu­hu­ni. (Mut­ta hei, jos se on sun jut­tusi niin ei sii­nä mitään! Mikä minä olen tuo­mit­se­maan?) #

No, toden­nä­köi­ses­ti se luk­ki on vain ryö­mi­nyt ves­san­pe­su­ku­mi­hans­kan sisään, ja kil­juen löy­dän sen siel­tä sit­ten kun seu­raa­van ker­ran alan ves­san­pe­su­hom­miin. #

Ennen nuk­ku­maan­me­noa kat­se­lin vie­lä MST3k:ta: Earth vs. the Spi­der. Sinä­kin voit kat­soa sen vaik­ka heti, You­tu­bes­ta, täy­sin lail­li­ses­ti#