Varik­set aloit­ti­vat raa­kuntakil­pai­lun ikku­nan taka­na jos­kus vii­den aikoi­hin. Oli­sin ampu­nut jos oli­si kivää­ri. #

Herä­sin seit­se­mäl­tä. Väsyt­ti. #

Kävin salil­la. Tein sel­kää ja hauik­set. #

Kävin käve­lyl­lä. Kuun­te­lin Undisclo­se­din Sta­te v. Gary Mitc­hum Ree­ves -tari­nan jak­sot 4 ja 5 (Sheriff’s Proxy ja Hen­ry). Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 301 km. #

Join nel­jä ja puo­li kupil­lis­ta kah­via, jat­koin ver­sion­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män web­kä­lin kans­sa tap­pe­lua (Git­lab… voi mikä pas­ka­him­me­li) ja kuun­te­lin Aree­nal­ta Muis­to­jen bule­var­din jak­son Kat­son veden pin­taa (mm. ”A visht­vuul of dolaas”). #

Kävin pyö­räi­le­mäs­sä. Ennus­ti­vat taas sadet­ta koko ilta­päi­vän, mut­ta näki­hän tuon sil­mil­lä ettei siel­tä mitään ole sata­mas­sa. Oikein hyvin rul­la­si taas! Muis­tin perä­ti syö­dä­kin ennen läh­töä, niin ei hei­ko­tus­kaan iske­ny. Tai­si tul­la taas poh­ja-aika. Nykyi­sil­lä ket­juil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 213 km. #

Koto­na kävin suih­kus­sa, söin, ja kat­se­lin puo­let Jazzin kunin­ga­tar Ella Fitz­ge­rald -doku­men­tis­ta. (Se ei enää ole kat­sel­ta­vis­sa Aree­nas­ta, minä, tuo­ta, olin nau­hoit­ta­nut sen vhs-nau­hu­ril­la­ni.) Sen jäl­keen seu­rai­lin NASAn kana­val­ta aurin­gon­pi­men­nys­tä ja pela­sin vapaa­kent­tää. #

Responses

Comments are closed.