Herä­sin kah­ta­kym­men­tä vail­la seit­se­män. Ei väsyt­tä­nyt kovin pal­jon, var­sin­kaan sii­hen näh­den että val­voin illal­la NASAn pimen­nys­lä­he­tys­tä kym­me­neen asti. #

Kävin salil­la. Tein vat­sa­li­hak­set ja olka­päät. Lopus­sa oli puh­ti lopus­sa. #

Ennus­te lupai­li taas sadet­ta, ja nyt näyt­ti sil­tä että saat­tai­si tuo perä­ti pisa­ran tai pari rip­saut­taa­kin, ja kos­ka salil­la oli ollut puh­ti lopus­sa, pää­tin jät­tää käve­lyn täl­tä päi­väl­tä väliin ja kävin vain Pris­mas­ta ruo­kaa ja aptee­kis­ta Duac­tia ja dödöä. Koto­na pil­koin ja pakas­tin lohen ja pil­koin, kie­hau­tin ja pakas­tin ruu­an­lait­to­pork­ka­nat. #

Perus­tin Fire­foxia var­ten uuden pro­fii­lin, johon nyt tal­len­nan näi­den omien sivus­to­je­ni kir­jau­tu­mis­tie­dot. Nor­maa­lis­ti en tal­len­na yhtään mitään, vaan kir­jau­dun joka ker­ta erik­seen jos on pak­ko kir­jau­tua. Nyt­kään en siis tuo­ta uut­ta pro­fii­lia käy­tä mui­hin kuin näi­hin omii­ni, joi­hin minul­la sen­tään on jon­kin ver­ran hal­lin­ta­val­taa, kaik­kial­la muu­al­la käy­tän yhä ker­ta­käyt­töik­ku­noi­ta. #

Yri­tin kuun­nel­la Elect­ro­nic Groo­ven nume­ro 645 (Super Flu), mut­ta se oli kök­kö. Nro. 644 (Kai­ser­disco) oli vähän parem­pi, mut­ta luo­vu­tin sen­kin kes­ken. #

Venyt­te­lin. #

Join nel­jä kupil­lis­ta kah­via ja ikku­nas­hop­pai­lin rau­taa. Olen jumis­sa täs­sä, sil­lä ainoat tie­to­ko­nee­ni var­si­nai­ses­ti kai­paa­mat päi­vi­tyk­set ovat sel­lai­sia, että jär­ke­vin­tä oli­si ensin vaih­taa koko perus­ta (emo­le­vy ja sen myö­tä suo­ri­tin nyt aina­kin), ja se tun­tuu lii­al­li­sel­ta pel­käs­tään näi­den pien­ten päi­vi­tys­ten takia. Mut­ta sen siir­ron hyl­kää­mi­sen jäl­keen ne pie­net päi­vi­tys­tä kai­paa­vat sei­kat eivät lak­kaa kutit­te­le­mas­ta. #

Kuun­te­lin Resi­dent Advi­so­ria (586: Zadig) ja tap­pe­lin taas koti­pal­ve­li­me­ni kans­sa. #

Nul­juu­tin rei­siä rul­lal­la ja pal­lol­la. #

Söin lopun salaa­tin ja kat­se­lin puo­let Hie­ro­ny­mus Bosch - hyvän ja pahan voi­ma -dok­ka­ris­ta (kat­se­luai­ka Aree­nas­sa päät­ty­nyt, onnek­si on vhs!). #

Ei sata­nut tänään­kään. #

Responses

Comments are closed.