Herä­sin var­tin yli seit­se­män. Oli­sin voi­nut nuk­kua vie­lä vaik­ka kuin­ka. #

Pak­ka­sin sali­ka­mat, mut­ta en pääs­syt taas kyn­nyk­sen yli, ei tah­to riit­tä­nyt. Pela­sin vapaa­kent­tää, kuun­te­lin sateen ropi­naa, ja yri­tin olla kuun­te­le­mat­ta suo­lis­ton vit­tu­mais­ta ron­ku­mis­ta. #

Kävin käve­lyl­lä. Kuun­te­lin Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­sot 24-26. Pala­tes­sa­ni kävin Pris­mas­ta vii­kon­lop­pusa­laat­ti­tar­pei­ta, ja nap­pa­sin ex tem­po­re mukaan myös kii­vi­rasian. Olin satees­ta huo­li­mat­ta Con­ten­deil­la, niil­lä nyt yhteen­sä 342 km. #

Syön­nin jäl­keen tein salaa­tin, ja sii­nä samal­la I begun to break six or seven small and great farts; and so to bed and lay in good ease#

Löhö­tes­sä­ni kat­se­lin You­tu­bes­ta WheezyWai­te­rin Why Are The­re 2 Waffle Days? - STUPID SHOW w/Craig With A Wig, Tom Scot­tin Insi­de The Giant Ame­rican Freezer Fil­led With Polar Ice, Tech­moa­nin Which Walk­man? Ret­ro Buyers Gui­de, Marques Brown­leen Sam­sung Galaxy Note 8 Impres­sions! sekä Num­berp­hi­len Braids in Hig­her Dimen­sions (I take your braids to anot­her dimen­sion! Pay clo­se atten­tion!). #

Tätä kir­joit­taes­sa­ni join kol­me kupil­lis­ta kah­via ja kuun­te­lin Ibiza Voice Podcas­tin uusin­ta jak­soa (528: Robert Dietz). Var­sin kel­vol­lis­ta. Webis­sä sur­fa­tes­sa­ni opin, että Гостья из будущего (”Vie­ras tule­vai­suu­des­ta”) oli Kirill Bulytše­vin kir­jaan perus­tu­va neu­vos­to­liit­to­lai­nen las­ten sci­fi-tele­vi­sio­sar­ja vuo­del­ta 1985, ja sen lap­si­täh­ti Nata­lia Guse­va (sori jos lit­te­roin vää­rin) naut­tii ilmei­ses­ti jon­ki­nas­teis­ta mee­mis­ta­tus­ta venä­jän­kie­li­ses­sä webis­sä#

Sar­jaan liit­tyy Jev­ge­ni Kry­la­to­vin sävel­tä­mä ja Juri Enti­nin sanoit­ta­ma lau­lu nimel­tä Прекрасное далеко, jon­ka nimi puo­les­taan on Niko­lai Gogo­lin Kuol­leis­ta sie­luis­ta peräi­sin ole­va… sana­pa­ri, jol­lai­sis­ta englan­nin­kie­li­nen Wiki­pe­dia käyt­tää nimi­tys­tä phra­se­me, ja jol­lai­sia sik­si itse nimit­täi­sin fraa­seik­si, mut­ta jos­tain syys­tä suo­men­kie­li­sen Wiki­pe­dian Fraa­si-artik­ke­lia ei kui­ten­kaan ole lin­ki­tet­ty englan­nin­kie­li­sen Phra­se­me-artik­ke­liin. #

Eni­vei, Прекрасное далеко on englan­nin­net­tu the Beau­ti­ful Afar ja se viit­taa (en-w:n mukaan) sii­hen usein kuvit­teel­li­seen onnel­laan, jos­sa arjen rasit­teis­ta vapaat voi­vat levä­tä huo­le­ton­na, jou­ti­lai­na. Audra Yoder sitee­raa David Magars­hac­kin Gogol-kään­nös­tä (PDF): ”Rus­sia! Rus­sia! I see you, from my wondrous beau­ti­ful afar: I see you now.” Wiki­sources­sa Cons­tance Gar­net­tin kään­nös sanoo ”Rus­sia! Rus­sia! I behold thee, from my love­ly far-away para­di­se, I behold thee!”. Samu­li Suo­ma­lai­nen on kään­tä­nyt saman suo­mek­si ”Venä­jä! Venä­jä! Minä näen sinut näis­tä ihmeel­li­sis­tä, iha­nis­ta vie­rais­ta mais­ta, näen.” #

Puto­sin tähän kanin­ko­loon läh­det­tyä­ni tut­ki­maan mis­tä muu­an Twit­ter-humo­ris­ti on poi­mi­nut pro­fii­li­ku­van­sa. Vas­taus sii­hen oli, että Lukas Breza­kin digi­tau­lus­ta ISON C/2012. Ja C/2012 S1 oli tie­tys­ti se aurin­gon­hi­po­ja, ja nyt tähän on pan­ta­va pis­te tai per­see­ni jää pysy­väs­ti lit­tiin#

Responses

Comments are closed.