Herä­sin var­tin yli seit­se­män. Oli­si teh­nyt mie­li jat­kaa unia. #

Kävin salil­la. Läh­ties­sä oli parem­pi moti­vaa­tio kuin vii­me per­jan­tai­na, mut­ta tree­ni oli kyl­lä mel­ko teho­ton­ta puur­ta­mis­ta. Pitää taas muis­tut­taa itseä­ni sii­tä, että tree­naan pää­ni, en lihas­te­ni takia, ja sitä sil­mäl­lä­pi­täen voi­si olla jär­ke­vää teh­dä per­jan­tais­ta ihan suo­siol­la väli­päi­vä. #

Sik­si en sit­ten läh­te­nyt salil­le tois­ta­mi­seen (juok­su­ma­tol­la) käve­lyä var­ten, niin kuin oli­si pitä­nyt, jos kas­tu­mat­ta oli­sin kävel­lä halun­nut, kos­ka satoi aika reip­paas­ti. Kävin sen sijaan vain Sales­ta Kie­hu-mai­dot rii­si­puu­roa var­ten. (Nii­tä oli onnek­si juu­ri tar­vit­se­ma­ni kak­si purk­kia jäl­jel­lä, aina ei ole ollut.) Koto­na sit­ten keit­te­lin ensi vii­kon rii­si­puu­rot. #

Vii­meis­te­lin Moto G:n ase­tuk­set ja kat­se­lin samal­la Kri­mi­na­lis­tin jak­son Pape­rien­ke­li. Tämä on aika lai­mea sar­ja, mut­ta lai­mea on aina parem­pi kuin väki­sin­vään­net­ty draa­ma. Täs­sä nimen­omai­ses­sa jak­sos­sa kyl­lä­kin sit­ten tie­tys­ti heti oli sen pahin­ta lajia, rikos­tut­ki­ja­tii­min sisäis­tä kähi­nää. Se on niin pas­kaa! #

(Hyvi­tyk­se­nä sen­tään oli uskon­nol­li­sia seko­päi­tä, per­ver­sio­ta ja sar­ja­mur­haa­ja.) #

Tätä kir­joit­taes­sa­ni join 3 ja ⅓ kupil­lis­ta kah­via ja kuun­te­lin Aree­nal­ta Muis­to­jen bule­var­din jak­son Light My Fire#

Lop­puil­lan räpel­sin taas pal­ve­li­me­ni kans­sa. Kuun­te­lin van­haa Resi­dent Advi­so­ria (581: Hod­ge). #