Herä­sin puo­li seit­se­mäl­tä. Väsyt­ti. #

Moti­vaa­tio on aamui­sin ollut mel­kein nol­las­sa taas jon­kin aikaa. Ei huvit­tai­si teh­dä mitään. #

Kävin kui­ten­kin taas salil­la (ojen­ta­jat ja rin­ta). Yleen­sä sen jäl­keen moti­vaa­tio on jo hie­man parem­pi, mut­ta ei tänään. #

Kävin sil­ti käve­lyl­lä. Jos­tain iski per­ke­leel­li­nen näräs­tys, ja sitä jat­kui ensim­mäi­sen tun­nin ajan. Kuun­te­lin Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­sot 21-23. Pala­tes­sa­ni kävin Pris­mas­sa. Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 329 km. #

Päi­väl­li­sen kans­sa kat­se­lin skip­pail­len Kol­me päi­vää nuk­ku­mat­ta. Tl;dw: Line ei koke­nut mitään mie­len­kiin­tois­ta kuten hal­lusi­naa­tioi­ta. Dok­ka­ri päät­tyi nukah­ta­mi­seen, oli­sin halun­nut näh­dä myös jäl­ki­puin­tia muis­tin toi­min­nas­ta (mil­lai­sia muis­ti­ku­vat vii­mei­sen val­vo­tun vuo­ro­kau­den ajal­ta oli­vat) sun muis­ta asiois­ta. #

Join 3 ja ⅓ kupil­lis­ta kah­via, ja sen jäl­keen näräs­tys pala­si. Otin ensin Sama­ri­nia, ja kun se teho­si vain osit­tain, pääl­le vie­lä Antep­si­nin, joka sit­ten teho­si. Ei ole­kaan aikoi­hin ollut täm­möis­tä näräs­tys­tä, eikä var­sin­kaan tähän vuo­ro­kau­den­ai­kaan. Vuo­sia sit­ten, kun kär­sin näräs­tyk­ses­tä enem­män­kin, se iski yleen­sä iltai­sin. #

En ole syö­nyt mitään taval­li­ses­ta poik­kea­vaa, aina samo­ja ruo­kia vain mitä vii­kos­ta ja vuo­des­ta toi­seen. (Ja osin juu­ri­kin myös näräs­tyk­sen vält­tä­mi­sek­si tämä menyy on muo­dos­tu­nut sel­lai­sek­si kuin on.) #

Pork­ka­na­ka­nan ore­ga­no oli kyl­lä taas aivan per­ke­leen pahaa. Olin osta­nut kokeek­si Maus­te­mes­tan kilo­hin­nal­taan Mei­ran ore­ga­noa hal­vem­paa ore­ga­noa ja käy­tin sitä nyt tuo­hon. Oli­si­han tuon laa­dun kyl­lä voi­nut arva­ta jo Comic San­sin käy­tös­tä ja sii­tä että ne itse kir­joit­ta­vat nimen­sä ”Maus­te     Mes­ta”. #

Aiem­min olen kokeil­lut X-tra-ore­ga­noa ja se oli yhtä pahaa myrk­kyä kuin tuo Maus­te­mes­ta, mut­ta lisäk­si luu­ta­ri­su­jen kokoi­si­na tik­kui­na. Maus­te­mes­tan ore­ga­no oli sil­put­tu Mei­raa hie­nom­mak­si, mikä ei hait­taa, mut­ta ei Mei­ran­kaan silp­pu lii­an isoa ole. #

Kuun­te­lin Aree­nal­ta Kon­sert­te­ja-jak­sot Oulun­sa­lo soi 2017: Alan­ko­mai­den kama­rio­kes­te­ri ja BRQ Van­taa 2017: Har­mo­nices Mun­di, sekä Muis­to­jen bule­var­din jak­son Kis­san­kel­lo­jen aikaan. Kor­ja­sin uuden Fire­fox-pysy­väis­pro­fii­lin perus­ta­mi­ses­ta ker­ta­käyt­tö­pro­fii­leis­sa seu­ran­nut­ta sär­ky­mis­tä. #

Venyt­te­lin, ja samal­la kuun­te­lin TV7:ltä Vain yksi tie -ohjel­maa (jak­so 8: Ros­vo ja polii­si). Tämä Joen paris­kun­ta on kans­sa oman­lai­sel­laan taval­la hupai­sa TV7:n kaik­kien hupais­ten hah­mo­jen kaval­ka­dis­sa. Ukko-Joki on ker­to­nut aikoi­naan jär­kän­nen­sä mm. rei­ve­jä ja olleen­sa yksi The Pro­di­gyn Tam­pe­reen-kei­kan jär­jes­tä­jis­tä (tämä mai­nit­tiin Uusi elä­mä -jak­sos­sa; kysees­sä oli ehkä yhtyeen sivu­jen mukaan Pak­ka­huo­neel­la mar­ras­kuus­sa 1994 hei­tet­ty keik­ka). #

Kat­soin Wal­ta­ri-dok­ka­rin Niin on ollut ja niin on aina ole­va (1995). Hyvä oli. #