Nousin puo­li kah­dek­sal­ta. #

Verk­ko­le­vy­ase­mas­sa oli jotain häik­kää var­muus­ko­pioin­tia käyn­nis­täes­sä­ni. Sain sen toi­mi­maan, mut­ta rat­kai­su oli vain tila­päi­nen. Se pitäi­si kor­ja­ta kun­nol­la, mut­ta ensin pitäi­si saa­da sel­vil­le mis­sä perim­mäi­nen vika pii­lee (ja myös että mis­tä se ilmes­tyi näin yhtäk­kiä). #

Aamu­puu­ron jäl­keen tein salaa­tin. #

Kävin käve­lyl­lä. Sataa piti koko päi­vän, mut­ta eipä juu­ri ole sadel­lut. Kuun­te­lin Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­sot 41-43. Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 486 km. #

Join 3 kupil­lis­ta kah­via ja kuun­te­lin Aree­nal­ta Kon­sert­te­ja -jak­sot Espoon nuo­ret tai­tu­rit ja Urku­yö ja Aaria: Ein Fes­te Burg. Aloin Jay & Mile­sin pat­ruu­nak­si#

Integroin verk­ko­le­vy­on­gel­man tila­päis­rat­kai­sun var­muus­ko­pioin­ti­so­vel­luk­see­ni. En vie­lä­kään tie­dä ongel­man perim­mäis­tä syy­tä. Tosi­aan kum­man yhtäk­kiä ilmes­tyi, kun tuo Zyxe­lin purk­ki on tähän saak­ka pelan­nut aika lail­la pom­min­var­mas­ti. Sen toi­min­ta­lo­giik­ka oli kyl­lä läh­tö­koh­tai­ses­ti mel­ko idioot­ti­mai­nen, mut­ta kun­han sen kom­mer­ven­kit sai kier­ret­tyä ja kier­tä­mät­tö­mien kans­sa oppi elä­mään, lait­teen luo­tet­ta­vuus on siis ollut ihan 5/5. #

Ilta­pa­lan kans­sa kat­se­lin osan Ysä­ri­muo­dis­ta. Huip­pu­muo­ti on saman­lai­nen tyh­jäs­tä repäis­ty­jen sään­tö­jen kupla kuin uskon­to. Ne ihmi­set elä­vät omas­sa maa­il­mas­saan, jon­ka kuvit­te­le­vat itse luo­neen­sa, mut­ta joka tosia­sias­sa on vain mee­mien täy­sin vapaa tem­mel­lys­kent­tä, jos­ta jot­kin ilmiöt aina het­kel­li­ses­ti nouse­vat mui­ta enem­män esil­le, niin kuin kas­vua­lus­tal­la väliai­kai­ses­ti muis­ta lajeis­ta nis­kan pääl­le pääs­seet mik­ro­bi­kas­vus­tot. Ihmi­syk­si­löt eivät sii­nä ole teki­jöi­tä, vaan pelk­kää lan­noi­tet­ta. #