Eilen oli aika letar­gi­nen olo, mut­ta tänään aamul­la onnek­si taas ihan moti­voi­tu­nut. Herä­sin 7.07Boeing#

Kävin pol­ke­mas­sa inter­val­lit. Hie­man oli väsy­nyt olo siel­lä, mut­ta lop­pu­jen lopuk­si tulos oli yhtä hyvä kuin vii­me vii­kon­lop­pu­na. Vaik­ka olin vähän taval­li­ses­ta myö­häs­sä, sain vei­va­ta ypöyk­si­nä­ni mel­kein lop­puun saak­ka. Kuun­te­lin Orio­nin Pave Mai­ja­ne! -lähe­tyk­sen alun. #

Koto­na panin pyy­kit pyö­ri­mään. #

Kävin käve­lyl­lä. Kuun­te­lin Orio­nin setin lop­puun ja sen jäl­keen Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­sot 44 ja 45. Pala­tes­sa­ni kävin Pris­mas­ta eväs­tä, mm. pari palaa lakrit­si­brow­nie­ta. #

Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 500 km. Vasem­man akil­les­jän­teen pääl­tä on ruven­nut hier­tä­mään nyt yks­kaks yllät­täen, näin 500 kilo­met­rin koh­dal­la. Se osuu ehkä ajal­li­ses­ti yhteen sen kans­sa, kun otin nyt syk­syn tul­len pak­sum­mat sukat käyt­töön. Muis­te­len, että van­hois­ta­kin lenk­ka­reis­ta akil­les­jän­tee­seen vas­taa­va taka­kau­lan sisä­vuo­raus oli se joka ensim­mäi­se­nä alkoi rep­sot­taa (ja joka tapauk­ses­sa se rep­sot­taa kai­kis­sa van­hois­sa ken­gis­sä­ni, molem­pien jal­ko­jen osal­ta). #

Koto­na ripus­tin pyy­kit. #

Tätä kir­joit­taes­sa­ni join seit­se­mät­tä kah­vi­ku­pil­lis­ta­ni, ja kuun­te­lin hyvää van­haa Elect­ro­nic Groo­vea (540: Dave DK). #

Tai­sin vii­mein löy­tää eili­sen verk­ko­le­vy­on­gel­man perim­mäi­sen syyn. Jos näin on, niin hämää­vää sii­nä oli se, että se sel­viy­tyi lait­teen uudel­leen­käyn­nis­tyk­ses­tä­kin. Mut­ta sekin oli­si lop­pu­jen lopuk­si vain tyy­pil­lis­tä tuon lait­teen toi­min­ta­lo­gii­kal­le, joka, kuten sanot­tua, on aika idioot­ti­mai­nen. #

Kävin pyö­räi­le­mäs­sä. Hyvin pii­sa­si jak­sa­mis­ta, onnek­si, sil­lä oli het­kit­täin aika navak­kaa vas­ta­tuul­ta. Kier­sin lenk­ki­ni taas vaih­teek­si vas­ta­päi­vään, kun muu­ta­mat vii­me ker­rat olen aja­nut myö­tä­päi­vään. Olen pyr­ki­nyt pitä­mään nämä suun­nat jota­kuin­kin 1:1-suhteessa, tai pikem­min­kin nii­den vaih­te­lul­la kro­pan molem­mat puo­let tasa­pai­nos­sa. #

Sen han­ka­luus on, että myö­tä­päi­vään tuo lenk­ki on pal­jon mie­lui­sam­pi: vas­ta­päi­vään kul­kies­sa ylä­mäet ovat jyr­kem­piä kuin myö­tä­päi­vään, ja myö­tä­päi­vän lenk­ki päät­tyy saa­rien ran­to­ja kul­ke­vaan suo­sik­kio­suu­tee­ni, kun vas­ta­päi­väi­nen alkaa sil­lä osuu­del­la ja päät­tyy Rus­kos­ta Lin­nan­maal­le ulot­tu­vaan yksi­toik­koi­sen tur­rut­ta­vaan suo­raan, jota rik­ko­vat vain poi­kit­tai­set auto­tiet ja asfal­tin sau­mat, kak­si tyl­sin­tä hidas­tet­ta. #

Ihmi­ses­teet eivät minua niin­kään tym­mi, jol­lei­vät ne ole nii­tä kes­ki-ikäi­siä nai­sia, jot­ka ajaa töröt­tä­vät kes­kel­lä väy­lää sil­loin kun eivät sei­laa sen lai­dal­ta toi­sel­le. #

Oikeas­ti, ne ovat ehkä 90-pro­sent­ti­ses­ti aina kes­ki-ikäi­siä nai­sia. #

Mut­ta kyl­lä monet kes­ki-ikäi­set nai­set myös aja­vat ihan oikein oike­aa lai­taa pit­kin niin kuin muut­kin, ja joka tapauk­ses­sa tämän ilmiön suku­puo­lit­tu­nei­suus joh­tuu luul­ta­vas­ti vain sii­tä, että nii­tä tötöi­li­jäeuk­ko­ja vas­taa­vat ukke­lit tötöi­le­vät samaan aikaan auto­teil­lä ihan yhtä älyt­tö­mäs­ti. #

Nykyi­sil­lä ket­juil­la yhteen­sä 525 km. #

Koto­na nak­ka­sin pyö­räi­ly­kamp­peet pyyk­ki­ko­nee­seen pyö­ri­mään, ja niit­ten pyö­ries­sä kat­se­lin MST3k:ta: Mas­ter Nin­ja II. Sinä­kin voit kat­soa sen vaik­ka heti, You­tu­bes­ta, täy­sin lail­li­ses­ti#

Sen kans­sa ilta­pa­laa. #

Kaksi palaa lakritsibrownieta #

Yäks, mel­koi­sen ime­lää. Töin tus­kin sain molem­mat alas. Ja mik­si ihmees­sä lakrit­sia eikä sal­miak­kia? #

Responses

Comments are closed.