Näin unta, että olin kah­den vuo­si­luo­kan yhdys­luo­kal­la, joka oli pal­jon isom­pi kuin mil­lä kos­kaan oikeas­ti olen ollut, ja ehkä isom­pi kuin mitä oikeas­ti on kos­kaan mis­sään ollut. Sil­lä toi­sel­la vuo­si­luo­kal­la oli val­ta­vas­ti kai­ken maa­il­man ala­kult­tuu­riklik­ke­jä, wee­aboi­ta ja ties mitä. #

Minul­la oli van­han­ai­kai­set, mas­sii­vi­set ja terä­vät sak­set ja sano­ma­leh­ti, jos­sa oli Lid­lin mai­nos, ja sii­nä mai­nok­ses­sa oli jokin hie­no ruma ihmi­sa­pi­na tai mikä lie 1920-luvun alun mus­ta­val­ko­kau­hue­lo­ku­van hah­mo, jon­ka leik­ka­sin sii­tä itsel­le­ni tal­teen. Mut­ta kun kään­sin het­kek­si pää­tä­ni, se lei­ke kato­si jon­ne­kin pöy­däl­tä­ni. #

Vasem­mal­la puo­lel­la­ni istui muus­ta poru­kas­ta poi­ke­ten jok­seen­kin nor­maa­lin näköi­nen tyt­tö, mut­ta ilmees­tä arva­sin että tyt­tö oli varas­ta­nut minun api­nan­ku­va­ni. Ja se horo vain vit­tui­li minul­le kun pyy­sin sitä palaut­ta­maan sen leik­keen! Niin­pä kävin sii­hen käsik­si, ja terä­vä­kär­ki­sil­lä sak­sil­la­ni sitä uhat­tua­ni se vii­mein tiput­ti varas­ta­man­sa. Kii­tok­sek­si täs­tä tir­vai­sin ämmää vie­lä lopuk­si nok­kaan. #

Herä­sin sii­hen, ja sydän hak­ka­si vie­lä­kin kiih­ty­myk­ses­tä. Itse asias­sa kyl­lä­kin epäi­len että tämä menee päin­vas­toin: sydän alkaa haka­ta jos­tain syys­tä (ras­kaan ilta-ate­rian taval­lis­ta työ­lääm­pi sulat­te­lu?), min­kä jäl­keen sym­paat­ti­nen her­mos­to alkaa sym­pa­ti­see­ra­ta, ja ohjaa­mos­sa tul­ki­taan että täs­sä täy­tyy nyt olla kysees­sä klas­si­nen pake­ne tai tais­te­le, joten eikö­hän näy­te­tä jotain sen suun­tai­sia uni­ku­via. #

Minä­kö muka löi­sin nais­ta… #

Oikeas­ti­han oli­sin syöt­tä­nyt sil­le sen sano­ma­leh­den sivu ker­ral­laan, ja lopuk­si vie­lä ne sak­set. #

Nukah­din uudes­taan, ja näin unta, joka oli vhs-koti­vi­deo­ka­me­ral­la kuvat­tu nau­ha 1990-luvul­ta. Sii­nä oli Duud­so­neis­ta se yksi niis­tä (öö… Jarp­pi? en tie­dä kuka kukin on) sei­so­mas­sa vähän itse­ään kor­keam­man jää­ti­kön vie­res­sä (asfal­til­la). Jää­ti­kös­tä loh­ke­si sei­nä­mä, joka kaa­tui sen duud­so­nin pääl­le, liis­ka­ten mie­hen, ja loput duud­so­nit (kame­ran taka­na) repe­si­vät nau­raa rät­kät­tä­mään. Sit­ten ne nos­ti­vat sen jää­laa­tan pois, ja se alle jää­nyt yrit­ti nous­ta pys­tyyn, mut­ta oli niin tok­ku­rai­nen ettei pysy­nyt edes istu­vil­laan pys­tys­sä. Nau­raa hekot­ti vain yhdes­sä muit­ten kans­sa, ees­taas kaa­tuil­les­saan. #

Nousin kah­dek­sal­ta. Oli­si teh­nyt mie­li vie­lä jat­kaa unia, mut­ta ylös pääs­tyä­ni ja ham­paat pes­tyä­ni ei enää oikeas­taan väsyt­tä­nyt. #

Kävin salil­la, ojen­ta­jat ja rin­ta. #

Kävin käve­lyl­lä. Vas­toin ennus­tet­ta sate­li vähän vet­tä. Huo­mi­ses­ta alkaen pitäi­si ennus­teen mukaan­kin sadel­la, joten tai­dan käy­dä teke­mäs­sä vii­kon­lo­pun ruo­kaos­tok­set vie­lä täs­sä tänään. #

Kuun­te­lin Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­sot 38-40. Lisä­sin Trel­loon kor­tin, että pitää alkaa näi­tä­kin pat­ri­noi­maan#

Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 472 km. #

Tätä kir­joit­taes­sa­ni join 3,5 kupil­lis­ta kah­via ja kuun­te­lin Aree­nal­ta Muis­to­jen bule­var­di -jak­son The last thing on my mind#

Kävin Pris­mas­sa, suo­rin­ta reit­tiä. Nykyi­sil­lä ket­juil­la yhteen­sä 487 km. #

Kat­se­lin OTV-5:n läh­töä Falcon Hea­vyn kyy­dis­sä, ja ykkös­vai­heen kotiin­pa­luu­ta (You­tu­bes­ta). Oi että, se on kyl­lä joka ker­ta yhtä hie­noa näh­tä­vää#

Venyt­te­lin. #

Responses

Comments are closed.