Nousin kah­dek­sal­ta. Ei yhtään oli­si huvit­ta­nut. #

Salil­le men­nes­sä­ni näin Oulun Ener­gian auton kur­vaa­van uudel­le asun­nol­le päin. Kävin salil­la teke­mäs­sä vat­sa­li­hak­set ja olka­päät. #

Koto­na söin ja sen jäl­keen vein kuor­mal­li­sen tava­raa uudel­le asun­nol­le. Säh­köt on! Ensim­mäi­sek­si kyt­kin tie­tys­ti modee­min (väliai­kai­nen mobii­li­net­ti) ja otin tyy­pit#

Rou­da­sin vie­lä kak­si… vai kol­me­ko? Kuor­maa. #

Van­has­sa koto­na panin peti­vaat­teet pyö­ri­mään pyyk­ki­ko­nees­sa. En ole nii­tä­kään jak­sa­nut vaih­taa, enkä imu­roi­da tääl­lä koko kesä­nä, kun tuo läh­dön uhka on häi­ly­nyt yllä. #

Tätä kir­joit­taes­sa­ni ker­ke­sin juu­ri ja juu­ri ryys­tää nel­jä kupil­lis­ta kah­via ennen kuin piti ruve­ta pur­ka­maan tie­to­ko­ne­pöy­tää. Jan­nen kotiu­dut­tua vie­tiin pöy­tä­le­vy ja sän­ky uudel­le asun­nol­le. Sen jäl­keen ripus­tin pyy­kit, ja sit­ten rou­da­sin taas kol­me tai nel­jä kuor­maa. Välis­sä hakai­sin Sales­ta tis­ki­har­jan ja mai­toa, ja ennen vii­meis­tä kuor­maa käväi­sin vie­lä (van­han asun­non) suih­kus­sa. #

Tääl­lä uudel­la asun­nol­la ruu­va­sin etei­sen kat­to­va­lai­si­meen lam­pun, har­ja­sin ham­paat, tein vuo­teen, kasa­sin tie­to­ko­ne­pöy­dän ja tie­to­ko­neen, söin salaat­tia. #