Herä­sin kah­dek­sal­ta. Kat­se­lin Ryh­mä Hau­ta, jota olen jo pit­kään kuul­lut hype­tet­tä­vän vähän siel­lä sun tääl­lä. Vai­kut­ti minus­ta ihan tavan­omai­sel­ta las­te­na­ni­maa­tiol­ta, ehkä vain tek­ni­ses­ti hie­man kes­ki­mää­räis­tä laa­duk­kaam­mal­ta (jos­kaan en ole seu­ran­nut yleis­tä­kään tek­nis­tä tasoa ihan vii­me aikoi­na). En poi­mi­nut mitään sil­miin­pis­tä­vän poik­keuk­sel­lis­ta, mut­ta voi­han olla, että sar­jas­sa on vain kaik­ki tar­vit­ta­va kun­nos­sa, eikä siis mitään eri­tyi­sen huo­noa­kaan. En tie­ten­kään ole koh­dey­lei­söä. #

Aamu­puu­ron jäl­keen tein ensi vii­kon kaa­li­ka­nat ja pais­toin samal­la hir­ven­si­sä­fi­leen pih­veik­si. #

Käväi­sin hake­mas­sa van­hal­ta asun­nol­ta vii­me kesä­nä sin­ne osta­ma­ni ovis­top­pa­rit, jot­ka oli­vat unoh­tu­neet pai­koil­leen. Sit­ten kävin pyö­räil­len Pris­mas­sa. Men­nes­sä­ni vein muo­vit keräyk­seen. Ihan hyvä pyö­räi­ly­ke­li oli, plusas­teet oli­vat sulat­ta­neet soh­jon. Vain Iskon­tien puu­pök­ke­lo­si­vu­ka­duil­la oli pal­jas­ta, liu­kas­ta jää­tä. Nykyi­sil­lä ket­juil­la 818 km. #

Pil­koin ja pakas­tin lohen. Pil­koin ja kei­tin pot­tu­pork­ka­na­muusin, höy­ry­tin samal­la lant­tua ja söin ne sit­ten kala­pih­vien kans­sa. #

Join kuusi kupil­lis­ta kah­via, koo­da­sin, ja kuun­te­lin Ajas­sa soi -jak­sot Nyky­musiik­kia nel­jäl­le sel­lol­le ja Sävel­tä­jä­vie­raa­na Pao­la Livor­si, sekä Musiik­kia van­has­ta Euroo­pas­ta -jak­son Vival­dia nel­jäl­lä kita­ral­la#

Ilta­sa­laa­tin kans­sa kat­se­lin kak­ko­sel­ta Englan­nin valio­lii­gaa. Ihan tuli lap­suus mie­leen. #