Nousin kym­men­tä vail­la yhdek­sän. Väsyt­ti. Olin nuk­ku­nut vähän huo­nos­ti, kun eilen venyt­te­le­mät­tä jää­neet poh­keet kramp­pai­li­vat koko yön. #

Kävin salil­la, tein keven­ne­tyn sel­kä- ja haui­stree­nin. Venyt­te­lin, myös nii­tä poh­kei­ta. #

Kävin käve­lyl­lä. Sate­li vähän vet­tä, mut­ta oikein läm­min ilma oli ja muu­ten­kin hyvä keli. Kuun­te­lin Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­son 80, Cold Case File­sin jak­sot 15 ja 16 (Man­hunt ja The Bar­rel), ja Vika­sie­to­ti­lan jak­son Tie­to­ko­ne on tur­ha, pel­käl­lä äly­pu­he­li­mel­la pär­jää#

Tuos­sa vii­mek­si­mai­ni­tus­sa kol­mik­ko tuli sii­hen tulok­seen, että tablet­ti on (tie­to­ko­neen ja kän­ny­kän) väliin­pu­toa­ja­lai­te. Ite­kin ottai­sin kyl­lä ilman muu­ta tie­to­ko­neen, jos vain yhden näis­tä sai­si vali­ta, mut­ta sil­loin kun se ei ole mahdollista/järkevää, käy­tän kyl­lä aina tablet­tia. #

Puhe­lin­ta käy­tän vain ulko­na olles­sa­ni sil­loin, kun tablet­ti­kaan ei enää ole käy­tän­nöl­li­nen, ja sil­loin­kin mah­dol­li­sim­man vähän, kos­ka niin puhe­li­men pie­nen kos­ke­tus­näy­tön (olkoon­pa miten iso puhe­lin tahan­sa) kans­sa vuo­ro­vai­kut­ta­mi­nen on rai­vos­tut­ta­vaa. Kym­men­tuu­mai­sen table­tin­kin kans­sa mei­naa tasai­sin välein palaa kää­mit samas­ta syys­tä. #

Vapaa­ken­tän kort­te­ja table­tin näy­töl­lä sen­tään vie­lä viuh­too ihan koh­ta­lai­sen hyvin, mut­ta auta armias kun pitää ruve­ta sovel­lus­ku­vak­kei­ta räpis­te­le­mään, sovel­lus­ten (esi­mer­kik­si You­tu­bevar­sin­kin You­tu­be) käyt­tö­liit­ty­mis­tä ja kir­joit­ta­mi­ses­ta nyt puhu­mat­ta­kaan. #

Koto­na panin pas­taa kie­hu­maan ja sen kie­hues­sa käväi­sin suih­kus­sa. Söin, ja sit­ten lata­sin soit­ti­meen noi­den kuun­te­le­mie­ni tilal­le Thin Airin ensim­mäi­siä jak­so­ja (Uguk­sen vin­kis­tä). #

Tätä kir­joit­taes­sa­ni join vii­si kupil­lis­ta kah­via ja kuun­te­lin Elect­ro­nic Groo­vea (654: Joes­ki, pas­kaa, 655: Glenn Mor­ri­son, sel­lai­nen vähän mia­mi­viceh­ta­va set­ti, 656: Dan­ny Howells, aika lai­mea). Sii­vo­sin syöt­teen­lu­ki­jas­ta pois sär­ky­nei­tä ja kadon­nei­ta syöt­tei­tä. Venyt­te­lin taas, myös nii­tä poh­kei­ta. #

Unoh­din näem­mä eilen mai­ni­ta, että tois­sail­ta­na kat­se­lin Foxil­ta Hir­viö­susi-nimis­tä pökä­let­tä (Mons­terwolf). Viih­dyt­tä­vän huo­no, mut­tei niin -, että oli­sin lop­puun saak­ka jak­sa­nut. Sii­nä oli sitä vie­hät­tä­väl­lä taval­la van­han näköis­tä tie­to­ko­nea­ni­maa­tio­ta, vaik­ka vuo­del­ta 2010 oli­kin. #

Muokkaukset

  1. EG +656 #