Herä­sin kym­me­nen yli seit­se­män. #

Kävin salil­la, rin­ta ja ojen­ta­jat. Ihan hyvä tree­ni oli, vaik­ka eili­nen rääk­ki pai­naa jalois­sa. #

Kävin käve­lyl­lä. Kuun­te­lin Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­sot 35 ja 36, ja Cold Case File­sin jak­son 10 9 (A Kil­ler Slips Away). Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 402 km. Eilen käve­lin sateen takia taas van­hoil­la ken­gil­lä, ja koko etei­nen hai­si tänä aamu­na nii­den takia. #

Tätä kir­joit­taes­sa­ni join 3 ja ⅔ kupil­lis­ta kah­via ja kuun­te­lin Aree­nal­ta Muis­to­jen bule­var­din jak­sot Muis­to­jen vuo­ri ja Kun tuu­li huo­kaa#

Rapor­toin bugin WordPress-tee­mas­sa, jota täl­lä het­kel­lä tämän blo­gin ulkoa­su­na käy­tän. #

Venyt­te­lin ja seu­ra­sin samal­la PSLV:n läh­töä C39. Lau­kai­su onnis­tui, mut­ta läm­pö­suo­jan kans­sa oli jotain ongel­maa, ja sii­nä vai­hees­sa PTI kat­kai­si lähe­tyk­sen#

Uusin Ibiza Voice Podcas­tin jak­so (529: Ken­ny Glas­gow) oli tech-housea, ’nuff said. #

Moto G:ni meni taas buut­ti­sil­muk­kaan. Tämä alkaa jo hais­kah­taa lai­te­vial­ta, mut­ta kokei­len vie­lä asen­taa sii­hen van­han Cyano­gen­Mo­din tilal­le Linea­geO­Sin, jos vie­lä saan lait­teen hen­kiin edes sen ver­ran että asen­nus onnis­tuu. #

No, sain. Ensin piti taas pyyh­kiä jär­jes­tel­mä tyh­jäk­si, jot­ta pää­sin käyn­nis­tä­mään USB-debug­gauk­sen. Sit­ten TWRP 3.1.1-0 sisään (adb reboot bootloader ja fastboot flash recovery twrp-3.1.1-0-falcon.img) ja buut­ti TWRP:hen. Siel­lä Data-, Cac­he-, Dal­vik- ja Sys­tem-osioi­den tyh­jen­nys ja sen jäl­keen falcon-pake­teis­ta lineage-14.1-20170829-nightly-falcon-signed.zip ja lopuk­si Open GApp­sin ARM 7.1 nano -paket­ti. TWRP kehot­ti vie­lä asen­ta­maan oman jär­jes­tel­mä­so­vel­luk­sen­sa, johon vas­ta­sin myön­tä­väs­ti. #

Succé! Thank you based XDA#

LineageOS-14.1 Moto G:ssä #