Näin taas unta jos­tain huol­ta­juus­kiis­tas­ta. Unes­sa yri­tin nuk­kua jol­lain leik­ki­ken­täl­lä (ja sii­tä pää­tel­len tämä oli taas nii­tä aamu­yön vii­mei­siä unia), ja siel­lä oli joku (minul­le vie­ras) pik­ku­poi­ka ilman van­hem­pi­aan. Se poi­ka yrit­ti kovas­ti hakea minus­ta tur­vaa, ja minä olin ihan että I’m too old for this shit. Sit­ten oltiin­kin yhtäk­kiä oikeus­sa­lis­sa jos­sa pui­tiin sen lap­sen huol­ta­juut­ta, ja minut oli kut­sut­tu todis­ta­maan sen lap­sen tur­vat­to­mas­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä ikään kuin oli­sin päte­vä lap­sip­sy­ko­lo­gi. (Undisclo­se­dis­sa täs­tä nousi­si vas­ta­lausei­ta. Your Honor, Mr. New­house is not qua­li­fied to give expert wit­ness tes­ti­mo­ny on this mat­ter!) #

Suden het­kel­lä jokin puto­si lat­tial­le huo­nees­sa­ni ja herät­ti var­maan koko ker­ros­ta­lon. En jak­sa­nut ava­ta sil­miä­ni, joten vie­tin sit­ten puo­li tun­tia yrit­täen miet­tiä että mikä hel­vet­ti se oikein mah­toi olla mikä puto­si. Äänen perus­teel­la se oli jotain pyö­re­ää, pyö­reä sei­nä­kel­lo oli­si ilmei­sin seli­tys jos minul­la sel­lai­nen oli­si (ei ole). Onnis­tuin sit­ten lopul­ta päät­te­le­mään oikean syyl­li­sen, mut­ta pidin sitä­kin omi­tui­se­na, kos­ka en ymmär­tä­nyt mik­si se oli­si irron­nut noin yhtäk­kiä omia aiko­jaan. Mut­ta kun mah­do­ton on eli­mi­noi­tu, oli­pa jäl­jel­le jää­nyt vaih­toeh­to miten epä­to­den­nä­köi­nen tahan­sa, sen täy­tyy olla totuus. #

Tuulettimen lävikkö irtosi
Täm­möi­nen näky aamul­la

Se oli tuu­let­ti­me­ni etu­lä­vik­kö joka oli pok­sah­ta­nut spon­taa­nis­ti irti sijoil­taan. Lai­te ei ollut tuol­loin pääl­lä. Seli­tys tapah­tu­man yhtäk­ki­syy­teen oli, että lävi­kön ympä­rys­kiin­nik­keen muo­vi oli väsy­nyt ja mur­tu­nut. Nyt jo, vas­ta­han tuo on 12 vuot­ta ollut käy­tös­sä! #

Tuulettimen lävikön kiinnikkeen murtunut muovi #

Nyt täy­tyy sit­ten tuu­le­tel­la kom­man­do­na ja yrit­tää varoa sil­po­mas­ta sor­mia, kun Clas Ohl­so­nin tuu­li­ko­ne­kin varas­tet­tiin mul­ta Gangs­ter­bys­sä häk­ki­va­ras­tos­ta. #

Kävin salil­la. Men­nes­sä­ni pääs­tin sisään yhden vakio­naa­mois­ta, jol­ta oli kort­ti unoh­tu­nut kotiin. Tie­dän sen vitu­tuk­sen, sil­lä on sat­tu­nut itsel­le­ni­kin, mut­ta minul­la sen­tään on vain sadan met­rin mat­ka vir­hee­ni kor­jaa­mi­seen. #

Mei­na­sin kuol­la askel­kyy­kyis­sä ja var­sin­kin sen jäl­keen poh­kei­ta teh­des­sä­ni. Se askel­kyyk­käys nyt on taval­li­ses­ti­kin kau­he­aa tus­kaa, mut­ta täl­lä ker­taa taas joten­kin eri­tyi­sen ras­kas­ta, vaik­ka en ollut edes pyö­räil­lyt täl­lä vii­kol­la. Sen jäl­keen sei­so­ma­poh­je­lait­tees­sa kyy­hö­tin enim­mäk­seen kyyk­ky­sil­lä­ni, kun aina sei­so­maan nous­tua­ni mei­na­si taju läh­teä. Olin ihan että I’m too old for this shit. Rei­den kou­kis­tuk­sis­sa sen­tään sain sit­ten maa­ta. Lop­puun hei­tin vie­lä muu­ta­man sar­jan rei­den ojen­nuk­sia. Ja venyt­te­lin. #

Koto­na panin pyyk­ki­ko­neen pyö­ri­mään. Suih­kun ja syön­nin jäl­keen, sateen laan­tu­mis­ta odo­tel­les­sa­ni tein lop­pu­vii­kon ruu­an (pork­ka­na­ka­naa). Sit­ten läh­din käve­lyl­le, ja sade lop­pui ennus­teen mukai­ses­ti sii­nä kol­man­nel­la­tois­ta tun­nil­la. Kuun­te­lin Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­sot 33 ja 34, ja Cold Case File­sin jak­son 9 8 (A Fami­ly Sec­ret). #

Koto­na ripus­tin pyy­kit. Tätä kir­joit­taes­sa­ni join nel­jä kupil­lis­ta kah­via ja kuun­te­lin Aree­nal­ta Muis­to­jen bule­var­din jak­son My blue hea­ven#

Kävin pyö­räi­le­mäs­sä, ensim­mäis­tä ker­taa tri­kois­sa täl­le syk­syl­le. Oikein hyvin rul­la­si aamun kovis­ta jal­kat­ree­neis­tä ja koh­ta­lai­sen nava­kas­ta tuu­les­ta huo­li­mat­ta. Pala­tes­sa­ni kävin Pris­mas­ta tank­kause­väs­tä. #

Nykyi­sil­lä ket­juil­la yhteen­sä 347 km. #

Ennen nuk­ku­maan­me­noa kat­se­lin vie­lä MST3k:ta: King Din­osaur. Sinä­kin voit kat­soa sen vaik­ka heti, You­tu­bes­ta, täy­sin lail­li­ses­ti#

Sen aika­na säh­köt kat­ke­si­vat taas. Mitä per­ke­let­tä nyt Oulun Ener­gia#

Responses

Comments are closed.