Näin armei­jaun­ta, jos­sa meil­le annet­tiin pis­too­lit oikeil­la panok­sil­la, ja sit­ten läh­det­tiin kau­pun­gil­le har­joit­te­le­maan. Se meni niin hyvin kuin olet­taa saat­taa: käm­mäi­lyä var­mis­ti­mien kans­sa ja pal­jon vahin­gon­lau­kauk­sia. Se oli kaik­ki ihan haus­kaa, eikä mitään vaka­vam­paa muis­taak­se­ni sat­tu­nut. #

Lopuk­si pää­dyim­me johon­kin hämä­rään kivi­jal­ka­kel­la­ri­myy­mä­lään, jos­sa menim­me sei­nus­tan ylä­hyl­lyil­le odot­ta­maan. Taka­huo­nees­ta tuli myy­jä, jol­la oli mas­sii­vi­nen kyt­ty­rä seläs­sään, ihan kuin jos­sain Ham­me­rin goot­ti­fil­mis­sä. Sit­ten alkoi sere­mo­nia. Kävi ilmi, että myy­mä­läs­sä pidet­tiin okkul­tis­tis­ta sala­seu­raa. Sala­seu­raa, joka oli avoin kenel­le tahan­sa, joka sat­tui sisään käve­le­mään. Okkul­tis­mi­puo­li­kin sii­nä oli vain sel­lais­ta esi­tys­tä, vähän samaan tapaan kuin mur­ha­mys­tee­ri­leik­ke­jä jär­jes­te­tään. Uskon­toa huvin vuok­si#

Sere­mo­nia ei ollut kovin kum­moi­nen, jotain lau­lua sii­nä oli (kol­me nais­ta lau­loi nor­maa­lis­ti, nel­jän­nen ääni tuli nau­hal­ta taka­pe­rin ja kuu­los­ti vähän kis­san nau­ku­mi­sel­ta) ja samal­la videoe­si­tys jos­sa oli sato­ja leh­miä. Sii­nä unes­sa olin kui­ten­kin ihan innois­sa­ni sii­tä miten jän­nää se kaik­ki oli, vaik­ka samal­la mie­tin, että tämä on kyl­lä­kin vain unta, ja tie­dän kyl­lä jo, että herät­tyä­ni tämä var­maan vai­kut­taa ihan sur­ku­hu­pai­sal­ta. #

Ai niin, ja vie­res­sä­ni siel­lä ylä­hyl­lyl­lä istui Jus­ti­muk­ses­ta se yksi niis­tä (öö… Juho? en tie­dä kuka kukin on). En muis­ta­nut tätä ennen kuin läk­sin äsken You­tu­bes­ta hake­maan edel­lis­kap­pa­leen link­kiä, ja etusi­vu tyr­kyt­ti ensim­mäi­se­nä jotain jus­ti­mus­fil­miä. #

Herä­sin puo­li kah­dek­sal­ta, oli­sin voi­nut nuk­kua vie­lä vaik­ka kuin­ka. #

Kävin salil­la teke­mäs­sä vat­sa­li­hak­set ja olka­päät. #

Kävin käve­lyl­lä. Kuun­te­lin Undisclo­se­din bonus­jak­son Marcel­lus Wil­liams sekä Sta­te v. Gary Mitc­hum Ree­ves -tari­nan jak­sot 6 ja 7 (The Body in the Well ja Sque­a­ky and the Hit­man). Voi pojat, minä kun luu­lin että tämä on ohi jo vii­den­nen jak­son koh­dal­la, mut­ta kanin­ko­lo sen kun syve­nee! Susan Simp­son on (taas) teh­nyt mie­li­puo­li­sen perin­poh­jais­ta tut­ki­mus­ta. #

Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 444 km. #

Koto­na kävin suih­kus­sa, söin, ja sit­ten leik­ka­sin tuk­ka­ni, par­ta­ni ja var­paan­kyn­te­ni. #

Tätä kir­joit­taes­sa­ni join vii­si kupil­lis­ta kah­via (vahin­gos­sa, tar­koi­tus oli keit­tää 4,5) ja kuun­te­lin Aree­nal­ta Muis­to­jen bule­var­di -jak­son Tuu­li tuo, tuu­li vie. Kau­ko­läm­pö­re­mont­ti­mies kävi vii­mein, VIIMEIN asen­ta­mas­sa pat­te­ri­ter­mos­taa­tit. En enää jak­sa­nut edel­lis­ker­tai­sen huo­ne­ka­lu­jen siir­te­lyn jäl­keen siir­tää nii­tä takai­sin pai­koil­leen, kun tie­sin että remont­ti jat­kuu vie­lä­kin. Nyt ne ehkä lopul­ta­kin uskal­taa siir­tää ilman pel­koa sii­tä että tar­vit­see taas koh­ta olla siir­te­le­mäs­sä pois. #

Uusin Elect­ro­nic Groo­ve (647: Marce­lo Demarco) oli ros­kaa. Uusin Resi­dent Advi­sor (588: Jamie Til­ler) oli vei­ke­ää trip­pai­lua, 3/5. #

Venyt­te­lin, ja ennen nuk­ku­maan­me­noa pela­sin vie­lä vapaa­kent­tää ja kat­se­lin MST3k:ta: Lost Con­ti­nent. Sinä­kin voit kat­soa sen vaik­ka heti, You­tu­bes­ta, täy­sin lail­li­ses­ti#