Herä­sin taas yöl­lä, täl­lä ker­taa kaa­mean nälän takia. Ei ollut mitään nopeas­ti hau­kat­ta­vaa, ja prio­ri­soin unen tär­keäm­mäk­si, joten en ruven­nut (esim.) puu­roa­kaan keit­tä­mään vaan pakot­tau­duin vain takai­sin petiin. #

Herä­sin seit­se­mäl­tä. Oli­sin taas voi­nut nuk­kua vie­lä vaik­ka kuin­ka pal­jon. #

Kävin salil­la. Tein pit­käs­tä aikaa yhden jalan maas­ta­ve­to­ja, se tun­tui yllät­täen aika hel­pol­ta. Taval­li­nen mave onkin pal­jon ras­kaam­pi, ja sen takia kohon­nut voi­ma­ta­so ehkä selit­tää osit­tain tuo­ta, mut­ta enem­män yllä­tyin sii­tä että tasa­pai­no­kin oli yhdel­lä jalal­la kek­ku­loi­des­sa edel­leen ihan hyvä. Toki­han sitä­kin tulee askel­kyy­kys­sä jon­kin ver­ran har­joi­tet­tua. #

Koto­na panin pyyk­ki­ko­neen pyö­ri­mään ja läh­din käve­lyl­le. Kuun­te­lin Undisclo­se­din bonus­jak­son Deli­be­ra­te Indif­fe­rence sekä Sta­te v. Gary Mitc­hum Ree­ves -tari­nan jak­sot 8 ja 9 (We Buried the Gun with Mama ja Through a Win­dow, Darkly). Pala­tes­sa­ni kävin Pris­mas­sa. Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 458 km. #

Koto­na ripus­tin pyy­kit, söin ja sit­ten tein lop­pu­vii­kon ruu­an (pork­ka­na­ka­naa) ja pan­nu­kak­ku­tai­ki­nan. Tätä kir­joit­taes­sa­ni join nel­jä kupil­lis­ta kah­via, kuun­te­lin Ibiza Voice Podcas­tin jak­son 530 (Bas Ibel­li­ni; meh) ja pais­toin pan­nu­ka­kun. Sovel­sin sen Koti­ko­kin Maa­il­man paras pan­nu­kak­ku -resep­tis­tä#

3 dl rii­si­jau­ho­ja
1 dl vaa­lei­ta jyt­te­jau­ho­ja
1,5 rkl psyl­lium­jau­het­ta
1 ½ dl soke­ria
1 tl lei­vin­jau­het­ta
1 tl suo­laa
1 tl vanil­lii­ni­so­ke­ria
8 dl punais­ta mai­toa
2 kanan­mu­naa
1 prk mai­to­rah­kaa
70 g sula­tet­tua suo­la­ton­ta voi­ta

Sula­tin voin, sekoi­tin kui­va-aineet. Sekoi­tin munat, rah­kan, ja mai­don hie­man jääh­ty­nee­seen voi­hin. Sekoi­tin kai­ken. #

Annoin sit­kis­tyä 20 minuut­tia kul­hos­sa, min­kä jäl­keen panin uunin läm­piä­mään 225 astee­seen ja kaa­doin tai­ki­nan lei­vin­pa­pe­ril­le uuni­pel­lil­le. Uunin läm­met­tyä pais­toin kes­ki­ta­sol­la 33 minuut­tia. #

Späm­me­ri tun­ki kasan ros­kaa pos­ti­luu­kus­ta, vaik­ka sii­nä on ei ilmais­ja­ke­lua -kylt­ti. Hyvin tuo kyl­lä tähän saak­ka on toi­mi­nut, Kirk­ko­num­mel­la pai­kal­li­nen pizze­ria späm­mä­si ker­ran vii­kos­sa ja Kirk­ko­num­men Sano­mien jake­li­ja­kin aina sil­loin täl­löin. #

Kävin pyö­räi­le­mäs­sä. Pal­jon vähem­män homi­ni­di­hi­das­tei­ta kuin tois­sa­päi­vä­nä, ja valot­kin oli­vat enim­mäk­seen myö­täi­set. Limin­gan­tul­lis­sa yhdet oli­vat omi­tui­ses­ti rik­ki niin ettei­vät kos­kaan vaih­tu­neet jalan­kul­ki­joil­le vih­reik­si, vaik­ka tilaus­pur­nu­kan valo napis­ta syt­tyi­kin. #

Jalois­sa pii­sa­si vie­lä ihan hyvin puh­tia, mut­ta sen ver­ran kui­ten­kin jo aiem­mat tree­nit hidas­ti­vat, ettei ennä­tyk­siä hätyy­tel­ty. Nykyi­sil­lä ket­juil­la yhteen­sä 483 km. (Olin näkö­jään kir­jan­nut pari edel­lis­tä vää­rin, kor­ja­sin ne nyt.) #

Pan­na­ri ei ollut ihan veh­nä­jau­hoil­la teh­dyn verois­ta, mut­ta var­sin kel­vol­lis­ta. Söin ¾. Veik­kaan että ensi yönä ei tar­vi aina­kaan nälän takia herä­tä. #