Näin unta Ihme­mies-reboo­tis­ta, jos­sa kui­ten­kin pää­osaa esit­ti yhä Ric­hard Dean Ander­son. Mies näyt­ti samal­ta kuin 1980-luvul­la, ja sii­tä tämä uni joh­tui­kin, sil­lä eilen mie­tin, että edel­li­ses­tä ilta­päi­vä­leh­tien ”TÄLLAINEN PLÖSÖ IHMEMIES NYKYISIN ON” -jutus­ta on var­maan jo kuu­kausia. #

Nousin kym­men­tä vail­la kah­dek­san. #

Kävin salil­la vete­le­mäs­sä sel­kät­ree­nin. #

Sen jäl­keen kävin arvaus­a­se­mal­la, sii­nä­pä oli tur­ha reis­su. Vas­taan­ot­to oli pan­tu kiin­ni kos­ka jono oli täyn­nä. Kävin infos­sa ihmet­te­le­mäs­sä sitä, ja (sinän­sä ystä­väl­li­nen) info­hen­ki­lö leik­ki rik­ki­näis­tä puhe­lin­ta minun ja lää­kä­rin välil­lä. Sain mukaa­ni tulos­te­tun resep­tin KVG:tä toi­min­nal­li­ses­ta ääni­sal­pauk­ses­ta joka ei vas­taa ollen­kaan oirei­ta jot­ka kuva­sin. (Vie­lä ase­mal­ta läh­ties­sä­ni olin ihan tyy­ty­väi­nen, kun luu­lin saa­nee­ni ohjei­ta ast­ma­koh­tauk­seen, kun en luke­nut nii­tä siel­lä.) #

Molem­mil­la ker­roil­la tuol­la ase­mal­la nyt käy­tyä­ni koke­muk­se­ni on ollut se, että siel­lä kaik­ki puit­teet huo­ku­vat sel­lais­ta ”men­kää pois, ette te tääl­tä mitään hoi­toa tule saa­maan” -vies­tiä. Ei niin­kään että ihmi­set oli­si­vat ten­kei­tä (aina­kaan useim­mat), mut­ta niin kuin niil­lä oli­si mil­joo­na asia­kas­ta jokais­ta työn­te­ki­jää koh­den ja ovat sik­si siir­tä­neet fokuk­sen asiak­kai­den pal­ve­lus­ta asiak­kai­den tor­ju­mi­seen. #

Pyö­räl­lä kävin, nykyi­sil­lä ket­juil­la kilo­met­re­jä yht. 811. Ihan kun­non tal­vi­ke­li jo. #

Sii­vo­sin van­hal­la asun­nol­la keit­tiö­tä. Välis­sä kävin tääl­lä koto­na syö­mäs­sä ja kah­vil­la (5 kupil­lis­ta), ja pesai­sin astioi­ta astian­pe­su­ko­nees­sa. Sen jäl­keen jat­ket­tiin sii­vous­ta Jan­nen kans­sa kak­sis­sa mie­hin. #