Nousin vart­tia vail­la kah­dek­san. #

Kävin salil­la, tein vat­sa­li­hak­set ja olka­päi­tä. #

Koto­na kävin suih­kus­sa, söin, ja sit­ten käve­lin Pris­maan. Kuun­te­lin Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­son 76. Vein Pris­maan ser-jätet­tä, mut­ta en löy­tä­nyt niil­le siel­tä paik­kaa, joten kysyin asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­löl­tä. Hän sanoi voi­van­sa ottaa ne, mis­tä olin kii­tol­li­nen, mut­ta nyt en vie­lä­kään tie­dä min­ne ne siel­lä kuu­lui­si vie­dä. #

Ostin pyyk­ki­ko­neen tulo­let­kuun uuden tii­vis­teen (enti­nen oli men­nyt muh­juk­si), mut­ta koto­na huo­ma­sin, että pois­to­let­kus­ta­kin oli tii­vis­te kadon­nut, ja sii­hen piti olla eri kokoi­nen kuin tulo­let­kun tii­vis­te (jot­ka myy­tiin nel­jän kap­pa­leen pus­sis­sa, ja nii­tä oli­si siten ollut yli­mää­räi­siä). Tääl­lä on kyl­lä onnek­si pyyk­ki­tu­val­la aika hil­jais­ta, että sitä voi­si kyl­lä ope­tel­la hyö­dyn­tä­mään nyt taas enem­pi, ja jät­tää tuo oma kone vain hätä­va­ra­käyt­töön, niin sääs­täi­si säh­köä. #

Kyt­kin sit­ten sen sijaan useim­mat kat­to­va­lai­si­met. Vaih­doin myös ves­san LED-put­ken ja kylp­pä­rin lois­te­put­ken päit­täin, kos­ka ves­sas­sa on put­ken lisäk­si spot­ti joka syt­tyy välit­tö­mäs­ti, mut­ta kylp­pä­ris­sä put­ki on ainut valai­sin. Nyt molem­mis­sa tilois­sa saa väli­tön­tä valoa. #

Venyt­te­lin. #

Tuli epä­mää­räi­nen puhe­lu suo­ma­lai­ses­ta nume­ros­ta (+358) vaih­teek­si, 0508842382. Kat­kai­si (tai kat­ke­si) heti kun vas­ta­sin. #

Tätä kir­joit­taes­sa­ni söin salaat­tia ja kuun­te­lin Llo­yd Evan­sin video­ta The Irish Cover-Up - Epi­so­de 5 - Watch­tower: In Focus#

Responses

Comments are closed.