Katsopa tätä

Enää ei riitä, että tie­de­dok­ka­rissa kaikki tieto tar­jo­taan vain toi­sen käden koke­muk­sina. Nyt vi­deo­kin näh­dään vain juon­tajan pädiltä.

Synnyn, näin, en

Tut­ki­joiden mukaan lyhyt ver­sio ei ole yhtey­dessä vain kiel­tei­siin tun­tei­siin, vaan lisää herk­kyyttä kai­ken­lai­siin tun­ne­ti­loi­hin.

Kaikkein suurin

Sixty Sym­bols ker­too viime vuo­den lopulla jul­kais­tun kva­saa­ri­tut­ki­muk­sen mer­ki­tyk­sestä. Refe­roin videon (ja tutkimuksen) sisäl­lön.