Kaikkein suurin

Sixty Sym­bols ker­too viime vuo­den lopulla jul­kais­tun kva­saa­ri­tut­ki­muk­sen mer­ki­tyk­sestä. Refe­roin videon (ja tutkimuksen) sisäl­lön.

Sovitus

Unessa kävin van­ki­lassa ja ympä­rillä alkoi pyör­re­myrs­kytä. Ennen nukah­ta­mista yritin tasapainottaa maa­ilman psy­ko­paa­tin teon jäl­jiltä.

Vallaton vastuu

Jos yhtenä päi­vänä ei ole nopeus­ra­joi­tusta, toi­sena on, kum­pana päi­vänä kul­jet­ta­jalla on isompi vas­tuu lii­ken­ne­tur­val­li­suu­desta?

Tunnelukkotestin tulos

Vahvoja: alis­tu­mi­nen, emo­tio­naa­li­nen estyneisyys, oikeu­tus, ulko­puo­li­suus, kal­toinkohtelu, uhrau­tu­mi­nen, ran­kai­se­vuus, riip­pu­vuus.

Tunnel-ukkosi

Tein taas tun­ne­luk­ko­tes­tin ja kirjasin ylös kom­men­tit. Maa­ilma jää epä­ta­sa­pai­noon, jos väittämiin ei voi rea­goida rehel­li­sesti.