Herä­sin kuu­del­ta ihan vir­keä­nä. Jat­koin kui­ten­kin makoi­lua, ja taas pää­sin takai­sin uneen, enkä edes näh­nyt sitä hel­ve­tin nuk­ku­mi­sun­ta täl­lä ker­taa, joi­tain taval­li­sia ja mie­leen­pai­nu­mat­to­mia vain. Nukuin yhdek­sään asti. #

Ham­pai­den­pe­sun jäl­keen leik­ka­sin par­ta­ni. Aamu­puu­ron ja -venyt­te­lyn lomas­sa panin ensi vii­kon rii­si­puu­rot tulil­le. #

Sii­nä samal­la kuun­te­lin TV7:ltä Andrew Wom­mac­kin evan­ke­liu­mia (259: Älä rajoi­ta Juma­laa 17/20). Wom­mack­kin vään­tää asioi­ta rau­ta­lan­gas­ta, ja kuvit­te­len hänen koh­dey­lei­sön­sä ste­reo­tyyp­pi­sik­si ame­rik­ka­lai­sik­si maa­lais­tol­loik­si. Wom­mack ei myös­kään voi teh­dä yhtään ohjel­maa luon­neh­ti­mat­ta aina­kin jotain adjek­tii­vil­la huge, tai, kuten ’än sen sanoo, ”yuuuch”, ikään kuin hänel­lä oli­si pakot­ta­va tar­ve koros­ta suun­sa kyvyt­tö­myyt­tä ään­tää alku-hu-ään­net­tä. #

Wom­mac­kin jäl­keen tuli uusin­ta­na eili­nen Pyhän Hen­gen ilta -jak­so Arvo Sil­ven­toi­nen ja Jar­mo Mak­ko­nen. Tuo Sil­ven­toi­sen naa­ma kiin­nit­ti huo­mio­ni, kos­ka se on vähän saman­mal­li­nen kuin ukki-vai­naal­la. Mie­tin, onko Sil­ven­toi­nen­kin läh­töi­sin Ete­lä-Poh­jan­maal­ta kuten ukki oli, mut­ta ei näkö­jään (Isän­nän pöy­däs­sä -ohjel­man mukaan), vaan Ete­lä-Kar­ja­lan Uuku­nie­mel­tä. Aiem­min olen kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta Uusi lau­lu kaduil­ta -musiik­ki­ryh­män kon­ser­tis­sa kans­sa yhteen naa­mal­taan saman­mal­li­seen ukke­liin. En osaa tark­kaan nime­tä yhdis­tä­viä piir­tei­tä, mut­ta joka tapauk­ses­sa jotain saman­kal­tais­ta saat­taa olla luvas­sa omas­sa tule­vai­suu­den pei­li­ku­vas­sa­ni, jos elän yli kyy­si­kymp­pi­sek­si. #

Kuo­rin potut ja pork­ka­nat muusia var­ten val­miik­si, ja sit­ten kävin Pris­mas­ta ensi vii­kon vihan­nek­set ja kanan. Pit­kä­hi­hai­nen väli­pai­ta ei ollut lii­an kuu­ma, jee! #

Kotia päin pala­tes­sa iski ala­ku­lo. #

Nykyi­sil­lä ket­juil­la yhteen­sä 306 km. #

Koto­na nak­ka­sin verk­ka­pu­vun pyyk­ki­ko­ne­seen pyö­ri­mään, panin muusi­juu­rek­set kie­hu­maan ja pais­toin mui­kut. Sii­nä sivus­sa panin tulil­le alku­vii­kon ruu­an (kaa­li­ka­na). Kat­se­lin Llo­yd Evan­sin videot My ”Don’t Give Up!” Con­ven­tion Review - Part 2 ja A con­ver­sa­tion with Bon­nie Zie­man (ex-JW, aut­hor, licen­sed psyc­hot­he­ra­pist), sekä Kurz­ge­sag­tin Why Black Holes Could Dele­te The Uni­ver­se – The Infor­ma­tion Para­dox. Join kuusi kupil­lis­ta kah­via, pela­sin vapaa­kent­tää ja pla­ra­sin syöt­teen­lu­ki­jan tyh­jäk­si. #

Muokkaukset

  1. +ket­ju­ki­lo­met­rit #