Kat­se­lin illal­la Ami­raa­li Yama­mo­ton (Rengō Kan­tai Shi­rei Chō­kan: Yama­mo­to Iso­ro­ku, Aree­na-aika päät­ty­nyt). On huo­nom­pia­kin elo­ku­via tul­lut kat­sel­tua, Hol­lywood-sel­lai­sia var­sin­kin. #

Meni tämä Yama­mo­to­kin kyl­lä lopus­sa vähän jank­kaa­vak­si, kun näy­tet­tiin aina vain uudes­taan Yama­mo­ton ilmeet­tö­myyt­tä takais­ku­jen koh­da­tes­sa. Yksit­täi­sen len­to­luut­nan­tin mene­tyk­sen koh­dal­la se takais­ku­jen rapor­toin­ti meni jo epä­us­kot­ta­vuu­den puo­lel­le, kun ami­raa­lin ja len­tä­jän välil­le ei sii­hen men­nes­sä edes ollut mitään mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä vai­kut­ta­nut­ta suh­det­ta raken­net­tu. Tuo tun­tei­den pii­lot­ta­mi­sen avoin ihan­noin­ti myös sinän­sä hiu­kan arve­lut­taa, vaik­ka sii­hen samais­tua voin­kin, ja vaik­ka se on ilman muu­ta sota­pääl­li­köl­le tar­peel­li­nen kyky. #

Jos oli­sin kaik­ki­voi­pa, jär­jes­täi­sin soti­las­pat­sas­te­lu­kil­pai­lun toi­sen maa­il­man­so­dan Japa­nin, nat­si-Sak­san ja nykyi­sen Poh­jois-Korean välil­lä. #

Kat­se­lin myös Rikos­ta­ri­noi­ta Suo­mes­ta -jak­sot Kos­ta­ja ja Tii­rik­ka­rais­kaa­ja. Olen näh­nyt nämä ennen­kin. #

Nousin yhdek­säl­tä. #

Aamiai­sen jäl­keen tein ensi vii­kon kaa­li­ka­nat. #

Kuun­te­lin Aree­nal­ta Kon­sert­te­ja-jak­son Beet­ho­ve­nin Mis­sa solem­nis - yleis­maa­il­mal­li­nen huma­nis­min ylis­tys#

Kävin Jan­nen kans­sa asun­toe­sit­te­lyis­sä. #

Join kuusi kupil­lis­ta kah­via, kuun­te­lin hyvää van­haa Resi­dent Advi­so­ria (567: Pablo Mateo ja 500: Stef­fi) ja värk­kä­sin Weka­nin kans­sa#

Illal­la söin salaat­tia ja kat­se­lin Rikos­ta­ri­noi­ta Suo­mes­ta -jak­son Polii­si­mur­hat#