Nousin kah­ta­kym­men­tä vail­la kah­dek­san, kun ei väsyt­tä­nyt. #

Aamu­puu­ron jäl­keen kävin uudel­la asun­nol­la vähän pyyh­ki­mäs­sä pöly­jä ja mop­paa­mas­sa. Siel­lä ei (aina­kaan tänään) kuu­lu­nut koi­ran lous­ku­tus­ta niin kuin tääl­lä van­has­sa juu­ri nyt­kin. Vain ensi­lu­mi ulko­na tip­pui hil­jak­seen. #

Koto­na vas­tai­lin gal­lu­pei­hin, täl­lä ker­taa useim­mis­sa olin koh­de­ryh­mää. Hupai­sas­ti ensim­mäi­nen käsit­te­li säh­köyh­tiöi­tä, kun juu­ri eilen tila­sin uudel­le asun­nol­le säh­köt. Tila­sin eri yhtiös­tä kuin mis­tä nykyi­seen tule­vat, ja ereh­dyin gal­lu­piin vas­ta­tes­sa­ni otta­maan sen lin­jan, että vas­taan nyt tämän uuden asiak­kaa­na, joten vas­tauk­se­ni oli­vat mel­ko lail­la pelk­kää en osaa sanoa sit­ten. #

Vaih­doin Umbro-kesä­verk­ka­rit väli­mal­lin Adi­dak­siin, ja pää­tin vaih­taa ken­gät­kin aina­kin täk­si päi­väk­si, mut­ta sii­tä muo­dos­tui­kin vähän suun­nit­te­le­maa­ni isom­pi urak­ka. Vii­me tal­ve­na nimit­täin ostin uudet nas­ta­ken­gät (Salo­mo­nin Spi­kec­ross 3 CS:t), ja siir­sin enti­set vaih­to­nas­tai­set (Asic­sin Gel-Arc­tic 4 Wr) vähem­män liuk­kai­den kelien käyt­töön irrot­taen niis­tä enim­mät nas­tat. Ja sit­ten vii­me kevää­nä näkö­jään lais­kas­ti jätin ne vii­mei­set nas­tat pai­koil­leen. En siis irrot­ta­nut nii­tä kiin­ni­ruos­tu­mi­sen vält­tä­mi­sek­si niin kuin taval­li­ses­ti. #

Kun nyt sit­ten ajat­te­lin, että otan­pa ne van­hat ken­gät käyt­töön ja sitä var­ten irro­tan ne vii­mei­set­kin nas­tat, niin ne nas­tat oli­vat tie­ten­kin ruos­tu­neet kiin­ni. Enim­mät onnek­si läh­ti­vät vähän isom­mal­la vään­tö­voi­mal­la, mut­ta kan­ta­pää­nas­tat oli­vat niin tiu­kas­sa, että kiin­nik­keet (nas­ta­ruu­vien holk­ke­ja ympä­röi­vät muo­vin­pa­lat, jot­ka oli fik­sus­ti suun­ni­tel­tu pyö­reik­si) irto­si­vat lii­mauk­sis­taan ja alkoi­vat pyö­riä pai­koil­laan. #

Piti sit­ten ton­gil­la kis­koa ne vii­mei­set juku­ri­päät juu­ri­neen ulos kuo­pis­taan, jot­ta nas­tat sai vään­tää ulos hol­keis­ta kak­sin käsin, ja sit­ten vie­lä äher­tää ne kiin­ni­ke­muo­vit takai­sin kuop­piin­sa poh­ja­ku­men pik­ku­rui­sis­ta (nas­tan­ko­koi­sis­ta) rei’istä. Ja kos­ka kukaan kui­ten­kaan hah­mo­ta täl­lais­ta seli­tys­tä, täs­sä kuva: #

Asicsin vaihtonastakengän nasta kiinnikkeineen #

Koko tuo val­koi­nen pyö­ry­lä piti siis ahtaa takai­sin tuom­moi­ses­ta ken­gän­poh­jas­sa näky­väs­tä nas­tan kokoi­ses­ta reiäs­tä. Ker­taa nel­jä. #

Kol­me nel­jäs­tä onnis­tui, mut­ta tuo vii­mei­nen epä-, kos­ka nas­tan kan­ta oli jo niin mur­jou­tu­nut, etten enää saa­nut sii­tä kun­non otet­ta irti­ruu­vaus­ta var­ten. Jätin sen kiin­nik­keen­kin sit­ten takai­sin tun­ke­mat­ta, ja vähän huo­let­ti, että jos se sen kiin­nik­keen mont­tu nyt sit­ten tun­tuu huo­nol­ta askel­taes­sa, mut­ta ei onnek­si. #

Kun kävin käve­lyl­lä. Kuun­te­lin Cold Case File­sia (13: Sun­day Mor­ning Slas­her ja 14: Baby For Sale) ja Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­son 75. Poik­ke­sin nor­maa­li­rei­til­tä­ni kau­pun­gin puo­lel­le, käp­päi­lin DNA:n myy­mä­lään. #

Piti tila­ta uuteen asun­toon laa­ja­kais­ta, ja kysyin vakuus­mak­su­käy­tän­nös­tä. Vakuus­mak­su on ilmei­ses­ti liit­ty­mä­tyy­pis­tä riip­pu­mat­ta vakio, 170 euroa, mikä on val­ta­van pal­jon koh­tuul­li­sem­paa kuin mitä etu­kä­teen pel­kä­sin. Lisäk­si liit­ty­män edel­lyt­tä­män modee­min, jos sel­lais­ta ei ennes­tään ole, jou­tuu luul­ta­vas­ti mak­sa­maan ker­ral­la, 126 euroa. Asia­kas­pal­ve­li­ja oli lie­väs­ti jäy­hän­suo­ma­lai­nen mut­ta luon­nol­li­sen ystä­väl­li­nen. 5/5 kävi­sin uudes­taan, ja pitää käy­dä­kin sit­ten kun vakuus­mak­su on men­nyt peril­le (var­si­nai­sen tilauk­sen teke­mi­sek­si). #

Hain Jan­nen pyö­rän ase­mal­ta ja pol­kai­sin kotiin. #

Oulun Ener­gial­ta oli soi­tel­tu pois­sa olles­sa­ni, ja jätet­ty (teks­ti­vies­ti­nä) soit­to­pyyn­tö, joten yri­tin soi­tel­la takai­sin, mut­ta siel­lä oli varat­tua, joten söin välis­sä ja kei­tin kah­vit. Kah­via (2,5 kupil­lis­ta) hörp­pies­sä­ni sit­ten jat­koin jonot­ta­mis­ta ja kiro­sin jo mie­les­sä­ni, kun samal­la luin netis­tä, että asia­kas­pal­ve­lu­lin­ja menee kiin­ni per­jan­tai­sin jo nel­jäl­tä, ja kel­lo oli 15.54. #

Mut­ta ker­ke­si kuin ker­ke­si­kin vas­taa­maan (15.56), eikä niil­lä sen kum­mem­paa siel­lä sit­ten ollut kuin että pyy­si­vät var­mis­ta­maan, että asun­non tur­val­li­suus on verk­koon kyt­ket­ty­jen säh­kö­lait­teit­ten (lie­si, kiu­as yms.) osal­ta kun­nos­sa vii­meis­tään päi­vää ennen säh­kö­jen kyt­ken­tää. Sitä ei tar­vit­se edes ilmoit­taa min­ne­kään, joten tämän­kin oli­si näh­däk­se­ni voi­nut hoi­taa ihan koko­naan auto­maat­ti­ses­ti teks­ti­vies­tit­se: oli­si­vat soi­ton sijaan vain lähet­tä­neet sel­lai­sen vies­tin, johon pitää vas­ta­ta tie­tyl­lä taval­la (”ok”), ja yrit­tä­neet soi­tel­la vas­ta sit­ten, jos vas­taus­vies­tiä ei oli­si tul­lut riit­tä­vän pian. #

(Vii­kon­lo­pun takia täs­sä on kui­ten­kin sen ver­ran vähän aikaa kyt­ken­tään, että voi olla, että niil­lä joku tuol­lai­nen jär­jes­tel­mä onkin, eikä sitä vain näin nopeil­la aika­tau­luil­la kan­na­ta käyt­tää, vaan kyl­mä­soit­te­lu on tehok­kaam­paa.) #

Tätä kir­joit­taes­sa­ni kuun­te­lin Ajas­sa soi -jak­son Suo­mi 100 - Väy­ry­nen 50. Sit­ten venyt­te­lin, pela­sin vapaa­kent­tää ja kat­se­lin Llo­yd Evan­sin videon My ”Don’t Give Up!” Con­ven­tion Review - Part 3 (Sun­day)#

Tänään ei sär­ke­nyt pää­tä. Muu­ton epä­var­muu­den aiheut­ta­ma stres­si saat­toi olla edel­lis­päi­väis­ten sär­ky­jen syy, eilen enin osa epä­var­muu­des­ta vaih­tui vii­mein var­muu­dek­si. Aivo­ni­han ei kes­tä yhtään epä­var­muut­ta stres­saan­tu­mat­ta, eikä yhtään stres­si­hor­mo­ne­ja ilman myr­ky­ty­soi­rei­ta. #

Responses

Comments are closed.